Disclaimer

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Stichting Sanquin. De gebruiker stemt in met de voorwaarden bij gebruik van de website.

Sanquin houdt zich het recht voor om zonder vooraankondiging en om welke reden dan ook de inhoud van de Sanquin website en/of deze voorwaarden, op ieder moment te wijzigen, aan te vullen of tekst te verwijderen. Gebruikers van deze website dienen derhalve van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om zich te vergewissen van de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen.

Deze website is een hulpmiddel om de verschillende aspecten van de Nederlandse bloedvoorziening beter te kunnen begrijpen. De inhoud van deze website vervangt op geen enkele wijze de adviezen van de beroepsgroepen. Raadpleeg voor medische problemen altijd uw arts.

2. Inhoud, kwaliteit en bronnen van de informatie

Sanquin is auteur van de inhoud van deze site. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Sanquin doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en juiste informatie op te nemen op deze website, maar geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De informatie wordt minimaal een keer per jaar gecontroleerd op actualiteit.

3. Wettelijk beschermde informatie

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en programmatuur van deze website behoren toe aan Sanquin en/of bij diegene van wie Sanquin een licentie verkregen heeft. Alle voorkomende merken en andere rechten van intellectuele eigendom zijn eigendom van Sanquin en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is u niet toegestaan om de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Sanquin verleent u hierbij toestemming teksten, beelden, geluiden en documenten aanwezig op de Sanquin website voor niet-commerciële privédoeleinden te gebruiken. Indien u gebruikt maakt van informatie op deze website verplicht u zich tot bronvermelding in overeenstemming met: ‘maand/jaar, Sanquin, website www.sanquin.nl’.
Als u Sanquin een bericht stuurt, bijvoorbeeld tips om het doneren van bloed makkelijker te maken, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (geanonimiseerd) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u verschuldigd is.

4. Inhoud van derde sites

Deze website bevat verwijzingen (links) naar andere websites. Sanquin selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Sanquin kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of het functioneren van websites van derden waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van een verwijzing is voor risico van de gebruiker.

5. Privacy

Persoonsgegevens die Sanquin via de website verkrijgt worden vastgelegd in een bestand. Dit bestand behandelt Sanquin vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving. Uw gegevens worden niet aan derden voor commerciële doeleinden ter beschikking gesteld. Onder persoonsgegevens wordt verstaan de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Als u op de website reageert worden uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw postcode verwerkt. Deze persoongegevens worden gebruikt om op uw reactie te antwoorden of om u de informatie te sturen waarom u hebt gevraagd. Indien u niet wilt dat we uw gegevens gebruiken om u nieuws en andere informatie over Sanquin te zenden, kunt u een mail sturen naar [email protected].

Sanquin maakt ook gebruik van een statistisch programma dat het bezoek en gebruik van de website registreert. De gegevens die Sanquin op die manier verkrijgt blijven anoniem.

Let op: deze privacy policy ziet niet toe op gegevens die door Sanquin verkregen worden bij een bloeddonatie. Wilt u weten hoe wij met uw medische gegevens omgaan, dan kunt u dit nalezen in ons privacyreglement.

6. E-mail

Informatie in e-mails verzonden door Sanquin is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen is verboden, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking aan derden. Indien u een e-mailbericht ontvangt dat niet voor u bedoeld is, wordt u verzocht direct Sanquin hierover te informeren. Sanquin staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Aansprakelijkheid

Sanquin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website en de daarin opgenomen informatie, dan wel voor het tijdelijk of definitief niet beschikbaar zijn van de website. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico.

8. Bevoegde jurisdictie

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze voorwaarden en het gebruik van deze website, onverminderd de toepassing van Europese regelgeving met directe werking. In geval van een geschil met betrekking tot een van deze onderdelen is uitsluitend de rechter te Amsterdam, Nederland bevoegd.