menu

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft als doel om jou als donor te informeren over de verwerking van jouw gegevens. Daarnaast informeert Stichting Sanquin Bloedvoorziening je over de privacyrechten die je als donor hebt. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2023 en komt in de plaats van eerdere versies. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste versie van de privacyverklaring wordt op onze website geplaatst.

Stichting Sanquin Bloedvoorziening (hierna: Sanquin) - de Nederlandse bloedbank en hét instituut voor kennis en innovatie op gebied van bloed - heeft in Nederland de wettelijke taak voor de inzameling van bloed en plasma en verwerkt deze tot bloedproducten.

Honderdduizenden mensen doneren bloed bij Sanquin: de donaties worden getest en verwerkt, en vinden uiteindelijk hun weg naar patiënten wereldwijd. Zonder jouw donatie kan Sanquin de bloedvoorziening in Nederland niet in stand houden.

Persoonsgegevens

Om te zorgen voor een veilige bloedvoorziening voor donor én patiënt heeft Sanquin bepaalde persoonsgegevens nodig. Sanquin is wettelijk verplicht deze gegevens te vragen en te bewaren. Dat noemen we verwerken. Sanquin is daarmee ook de verwerkingsverantwoordelijke. Als je jouw gegevens niet of niet allemaal aan ons wilt geven, of niet akkoord gaat met de bewaartermijnen, kan Sanquin jou mogelijk niet als donor inschrijven of oproepen voor een donatie.

Verwerking van jouw gegevens

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken is een geldige reden nodig, de zogenaamde wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen zijn: 

 • Toestemming 
 • Noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzaak vanuit een wettelijke verplichting
 • Algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang van Sanquin of een derde partij

Als Sanquin je persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden, dan heeft Sanquin deze belangen afgewogen tegen jouw recht op privacy. Sanquin neemt alle voorzorgsmaatregelen om je privacy te beschermen en om waar nodig te voorkomen dat je belangen worden geschaad. Op verzoek verstrekken wij je meer informatie over deze belangenafwegingen.

De wettelijke grondslagen die wij gebruiken voor bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over de gezondheid en genetische gegevens) zijn:

 • Jouw uitdrukkelijke toestemming
 • De noodzakelijkheid voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische diagnosen of het verstrekken van gezondheidszorg of behandelingen.
 • De noodzakelijkheid om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en geneesmiddelen.
 • De noodzakelijkheid met het oog op wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden. 

Als jij als donor toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je deze toestemming intrekken. Vanaf dat moment verzamelt Sanquin geen nieuwe gegevens van je. In sommige gevallen kan Sanquin gegevens, die verzameld zijn voordat je jouw toestemming introk, blijven gebruiken.

De volgende persoonsgegevens van donors worden door Sanquin verwerkt: 
a.    NAW- en contactgegevens, geslacht en geboortedatum. 
Deze gegevens zijn nodig om jou als donor op te kunnen roepen voor donatie, voor identificatie en voor de traceerbaarheid van bloed(bestanddelen).
b.    Gegevens over je gezondheid: bijvoorbeeld bloeddruk, bloedgroep, HB-gehalte, ferritine, medische geschiedenis of andere gezondheidsinformatie. Deze gegevens zijn nodig om te kunnen beoordelen of je wel of niet bloed mag geven. 
c.    Gegevens over risicofactoren en buitenlands verblijf: onveilige seks of verblijf in een gebied waar malaria of het West-Nijlvirus voorkomt.
Deze gegevens zijn nodig om te kunnen beoordelen of je wel of niet bloed mag geven. Het gaat hier om de veiligheid van de producten die Sanquin uitgeeft. Deze moeten zonder risico aan de ontvanger gegeven kunnen worden. 
d.    Uitslagen van laboratoriumtests: besmettelijke ziekten (bloedoverdraagbare infecties). Deze gegevens zijn onder meer nodig om te bepalen of jouw bloed wel of niet gebruikt mag worden voor een transfusie. 

Sanquin gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het werven en oproepen van donors;
 • de daadwerkelijke donaties, de bijbehorende administratie, de bewerking, opslag en uitgifte van bloedproducten;
 • om jou te informeren;
 • de registratie en het melden van (positieve) uitslagen, bijwerkingen en voorvallen;
 • het leveren van niet-voor-transfusie-producten aan derden; 
 • wetenschappelijk onderzoek; 
 • statistische doeleinden.

Zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek meer gegevens noodzakelijk, dan word je hierover geïnformeerd en vraagt Sanquin daarvoor toestemming aan jou.

Bescherming gegevens

Sanquin gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en treft technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen. Jouw gegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies. Sanquin verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.
Medewerkers van Sanquin hebben alleen inzage in jouw gegevens als die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie. Deze medewerkers hebben bovendien een geheimhoudingsplicht ofwel een medisch beroepsgeheim. Zij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met je gegevens om. 

Bewaartermijn gegevens

Sanquin verwerkt persoonsgegevens en bewaart deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de genoemde doeleinden. In de ’Wet inzake bloedvoorziening’ is vastgelegd dat medische gegevens (de keuringsgegevens) 15 jaar en gegevens met betrekking tot de donatie 30 jaar bewaard moeten worden. De reden daarvoor is de herleidbaarheid in het geval zich een onverwachte bijwerking of aandoening openbaart. Dan is het belangrijk om de betrokken donor of ontvangers te kunnen achterhalen. 

Jouw rechten

Als donor heb je verschillende rechten als het gaat om persoonsgegevens. 

Recht op: 

 • inzage
 • vergetelheid (wissen van gegevens)
 • rectificatie en aanvulling
 • overdraagbaarheid
 • beperking van de verwerking
 • bezwaar tegen de gegevensverwerking
 • het intrekken van jouw toestemming

Toelichting op jouw rechten 

Recht op inzage van gegevens
Voor het inzien van jouw gegevens kun je een verzoek tot inzage indienen. Bij voorkeur gebeurt dit schriftelijk. Alvorens je verzoek in behandeling wordt genomen, wordt je identiteit geverifieerd aan de hand van de bij ons bekende persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, donornummer, geboortedatum).
We streven ernaar om je binnen een maand na je verzoek, inzage te geven. Het is ook mogelijk een afschrift van je gegevens op te vragen. 

Als het inzien van je medische gegevens kan leiden tot onjuiste interpretatie of tot grote ongerustheid, dan kan Sanquin voorstellen dat je je gegevens inziet in aanwezigheid van een arts.

Recht op vernietigen van gegevens 
Als je je gegevens wilt laten vernietigen, dan moet je dit schriftelijk én met opgaaf van reden doen. Let op: vernietiging van je persoonsgegevens vindt slechts in bepaalde, door de wet voorgeschreven gevallen plaats. Bijvoorbeeld in het geval dat jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld of dat jouw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Sanquin vernietigt of anonimiseert in deze gevallen de gegevens of bewerkt deze zodat ze niet meer tot jou zijn te herleiden. Sanquin informeert je hierover schriftelijk.

Rectificatie of aanvulling van gegevens 
Ben je van mening dat je gegevens onjuist zijn of zijn je persoonsgegevens gewijzigd? Dan kun je een verzoek doen op deze pagina om je gegevens te wijzigen

Recht op overdraagbaarheid
Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen als jij jouw persoonsgegevens hebt aangeleverd bij Sanquin op basis van toestemming of een overeenkomst, en de verwerking van deze gegevens via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden je persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. De meeste processen gebeuren echter handmatig zoals het invullen van een keuringsafnameformulier bij doneren.

Gebruik gegevens beperken
In bepaalde gevallen kun je het gebruik van je gegevens voor een bepaald doel beperken. Dit betekent dat de verwerking van je gegevens gedurende een bepaalde tijd wordt stopgezet. Dit kan bijvoorbeeld als:

 • je de juistheid van de gegevens betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is en je niet wilt dat de gegevens worden vernietigd;
 • je bezwaar hebt gemaakt, in afwachting van het antwoord van Sanquin.

Recht om bezwaar te maken
Je kunt het recht van bezwaar inroepen wanneer je niet meer wilt dat je gegevens gebruikt worden voor direct marketing. Daarnaast kun je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens vanwege bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld in het kader van deelname aan wetenschappelijk onderzoek. 

Gegevensverstrekking aan derden

In specifieke gevallen deelt Sanquin gegevens met betrouwbare derden. Dit kan zowel met partijen binnen Nederland zijn als binnen de Europese Unie (of soms ook daarbuiten). Deze organisaties zijn verplicht de gegevens adequaat te beveiligen en op basis van afspraken te de persoonsgegevens te verwerken. Dit is vastgelegd in contracten. 
Ook zijn er instanties die het functioneren van Sanquin controleren en toetsen, of waarbij Sanquin wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken of in te laten zien. 

Reclame, gegevensanalyses en marktonderzoek

Wij gebruiken jouw gegevens voor analyses, marktonderzoek en reclame. Daarmee beogen wij de volgende doelen:

De indeling van verschillende doel- en gebruikersgroepen in verband met markonderzoek (gebruikerssegmentering).

 • Het inzicht in de verschillende doelgroepen en hun overeenkomstige gewoontes en interesses bij het doneren.
 • Het verkrijgen van inzicht in de demografie, interesses en gebruiksgewoonten van onze donors evenals de commercialisering van deze inzichten ten behoeve van advertenties, die door derden (bijv. Facebook) worden geleverd.
 • De toezending van (gepersonaliseerde) advertenties aan actieve (die bloed kunnen geven) donors.

Rechtsgrond:

Als de gegevensverwerking voor de hiervoor beschreven doelen met jouw instemming plaatsvindt, geldt artikel 6 lid 1 letter a van de AVG (akkoordverklaring) als rechtsgrond. Voor het overige gebeurt de gegevensverwerking op grond van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. 

Hoe gebruikt Sanquin mijn gegevens voor gegevensanalyses en marktonderzoek? 

Door gedrag van donors te bestuderen ontdekken we patronen waarmee we onze services en processen verbeteren. We verwerken daarvoor gegevens die betrekking hebben op je carrière als donor, denk hierbij aan analyses naar aanleiding van jouw donatie-afspraken, bezoeken aan afnamelocaties en succesvolle bloed- of plasmadonaties. Het gaat hier dus niet om contact of NAW-gegevens. 

Dankzij de gegevens van donors is het mogelijk om kenmerken - die passen bij groepen die daadwerkelijk bloed en plasma geven - vast te stellen. Deze inzichten worden gebruikt om gericht nieuwe donors te vinden.

Hoe gebruikt Sanquin mijn gegevens voor reclame?

Wij gebruiken jouw gegevens (e-mailadres en 06-nummer) voor gepersonaliseerde advertenties. Daarvoor maken wij gebruik van de gangbare internettechnologieën. Zo kunnen wij doelgerichter adverteren, om je bij voorkeur alleen die advertenties te tonen, die voor jou daadwerkelijk relevant zijn. Het biedt ons de mogelijkheid de behoeften van onze donors conform de personalisering en het ontdekken van nieuwe diensten exact af te stemmen en jou door een persoonlijke ervaring nog lang voor het doneren te interesseren.

Advertentieformaten en -kanalen

Tot de door Sanquin gebruikte advertentieformaten behoren advertenties in sociale netwerken (bijv. Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads, TikTok ads) en advertentieruimte, die Sanquin inkoopt in online-reclamenetwerken.

Informatie die wij voor het samenstellen van doelgroepen gebruiken

Voor het samenstellen van doelgroepen gebruiken wij onze eigen informatie die wij uit de gegevensanalyse van het gebruiks- en donatiegedrag van onze gebruikers en donors halen, net als uit ons marktonderzoek voor het segmenteren van gebruikers, die wij op de door Sanquin verzamelde gebruikersgegevens toepassen. Daarbij houden wij in het bijzonder rekening met gecodeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens, zoekpatronen, interesse- en demografische profielgegevens, evenals apparaat- en toegangsgegevens.

Bij sommige doelgroepen gebeurt de indeling op grond van het surfgedrag van gebruikers. Dat is het geval als de advertenties alleen aan gebruikers gepresenteerd worden, die in de afgelopen tijd een bepaalde website bezochten of naar bepaalde inhoud gezocht hebben.

In sociale netwerken

Wanneer wij reclame via de reclameformaten van sociale netwerken (bijv. YouTube, Facebook, Instagram) uitvoeren, hebben wij de mogelijkheid informatie over donors van Sanquin (bijv. apparaat- en toegangsgegevens zoals advertentie- en cookie-ID’s, e-mailadressen) in gecodeerde vorm aan het betreffende sociale netwerk door te geven.

Het betreffende sociale netwerk zal dan – ofwel in onze opdracht als opdrachtverwerker of met de akkoordverklaring van de betreffende gebruiker – de door ons overgedragen gegevens decoderen en de gebruiker (tenminste als deze lid van het betreffende sociale netwerk is) in verband met de bestaande verhoudingen met het betreffende sociale netwerk, de door ons geboekte advertenties tonen.

Jouw mogelijkheden

Als de personalisering op apparaatgegevens berust, kun je het verzamelen van deze gegevens verhinderen door het verzamelen van deze gegevens via de tracking-tools te deactiveren. Houd er echter rekening mee dat je dan minder of geen gepersonaliseerde inhoud ontvangt. 

Ook kun je (gepersonaliseerde) advertenties van Sanquin op social media uitschakelen.

Daarvoor kun je je het beste rechtstreeks richten tot de gebruikte sociale netwerken. Voor meer informatie kun je kijken op:

Facebook (Facebook, Instagram):

Google (Google-reclamenetwerk, YouTube, Google-zoekfunctie):

Wil je dat Sanquin jouw gegevens niet (meer) inzet voor advertenties? Geef dit door via het online bezwaarformulier. Deze aanpassing wordt meteen verwerkt in jouw gegevens. Het kan wel gebeuren dat je nog enkele weken gepersonaliseerde advertenties te zien krijgt.

Contact opnemen met Sanquin

Heb je een vraag, opmerking, suggestie of een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens door Sanquin, laat het ons weten, laat het ons weten.
Je kunt ons ook bereiken via:
Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Postbus 9892
1006AN Amsterdam

Functionaris gegevensbescherming

Je kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De Functionaris Gegevensbescherming houdt zich binnen Sanquin onder andere bezig met het adviseren, informeren en toezien op de naleving van de bescherming van persoonsgegevens binnen Sanquin. Contact opnemen kan via dit formulier.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht of verzoek aan Sanquin? Dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen met de AP via:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel. 088-1805 250