menu menu

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018 en komt in de plaats van eerdere versies. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De aangepaste versie van de verklaring wordt op onze website geplaatst.

Doneren - een zaak van iedereen

De Bloedbank is onderdeel van de stichting Sanquin Bloedvoorziening. Wij zorgen in Nederland voor de inzameling van bloed en plasma van donors en verwerken deze tot bloedproducten. De Bloedbank adviseert daarnaast over deze bloedproducten en is nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Zonder jouw donatie en persoonsgegevens kunnen wij de bloedvoorziening in Nederland niet in stand houden. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens en wij zijn transparant in wat we er meedoen. Omdat het jouw gegevens betreffen, heb je ook een aantal rechten die je kunt uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Sanquin, hoe en voor welke doeleinden?

Sanquin beschikt over de persoonsgegevens van een groot aantal donors. Sommige gegevens zijn vertrouwelijk of gevoelig. In ieder geval zijn ze allemaal persoonlijk. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:
• Naam, adres, email en telefoonnummer, om jou als donor te kunnen oproepen en identificeren;
• Gegevens over de gezondheid, om te kunnen beoordelen of jij wel of niet bloed mag geven;
• Gegevens over risicofactoren en buitenlands verblijf, om te kunnen beoordelen of jij wel of niet bloed mag geven;
• Uitslagen van laboratoriumtests, om te bepalen of het bloed wel of niet gebruikt mag worden voor een transfusie.

We verzamelen persoonsgegevens op de volgende manieren: (1) we verzamelen gegevens die je zelf aan ons verstrekt bij het inschrijven als donor, het op een locatie ondergaan van de donorkeuring of wanneer je contact opneemt met de donorinformatielijn; (2) de gegevens die je ons verstrekt via een websiteformulier, e-mail en/of op een andere manier; en (3) we kunnen gegevens ontvangen van derden met wie we samenwerken ten behoeve van de donatie (zoals artsen).

Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het werven en oproepen van donors;
• de daadwerkelijke donatie, de bijbehorende administratie, de verwerking en de opslag van bloedproducten;
• het contact met en behoud van donors;
• de registratie en het melden van (positieve) uitslagen, bijwerkingen en voorvallen; en
• contact met medische instellingen, specialisten en huisartsen met betrekking tot donaties, bloedproducten en transfusies;
• het leveren van niet voor transfusie producten aan derden
• Wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Hoe zorgen we ervoor dat je gegevens veilig zijn, en hoe lang bewaart Sanquin persoonsgegevens?

Wij treffen de nodige technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Meer informatie over de toegang tot persoonsgegevens

De algemene regel is dat Sanquin persoonsgegevens bewaart zolang ze nodig zijn. Soms is dat zes maanden en soms veel langer, omdat dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In de `Wet inzake bloedvoorziening’ is bijvoorbeeld vastgelegd dat allerlei gegevens omtrent de donatie minimaal dertig jaar moeten worden bewaard. Zijn jouw gegevens  niet meer nodig, dan vernietigen of anonimiseren we de gegevens. 

Verstrekt Sanquin informatie aan derden?

De aard van onze activiteiten brengt mee dat wij je gegevens in sommige gevallen delen met derde partijen, zoals medische instellingen, specialisten, huisartsen, Matchis (voor stamceldonaties) en de GGD. Ook zijn er  instanties die het functioneren van Sanquin controleren en toetsen, bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook medewerkers van deze instanties kunnen inzage hebben in de gegevens.

In bepaalde gevallen kunnen we je persoonsgegevens delen met betrouwbare derden voor het uitvoeren van bepaalde (technische) diensten (bijv. hostingproviders en telefonische ondersteuningsdiensten). Alle dergelijke derden zijn verplicht je gegevens adequaat te beveiligen en uitsluitend volgens onze instructies te verwerken. Met ieder van deze partijen hebben wij een schriftelijk contract waarin deze aspecten zijn geregeld.

Daarnaast kunnen we geaggregeerde, niet tot de persoon herleidbare informatie delen met derden. We zorgen ervoor dat deze niet-persoonlijke informatie niet herleid kan worden tot specifieke personen. Verder kunnen we je persoonsgegevens delen met toezichthouders en opsporingsinstanties, indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Welke rechten heb ik als donor?

Als donor heb je het recht om inzage van je persoonsgegevens te krijgen, om onjuiste gegevens te laten verbeteren en om in bepaalde gevallen jouw gegevens te laten wissen. Je hebt ook het recht om in bepaalde gevallen te vragen om beperking van of bezwaar te maken tegen de verwerking en om overdraagbaarheid van gegevens te vragen.

Om zeker te zijn dat jij degene bent die een verzoek doet voor jouw gegevens, vragen wij je om je te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Als jij als donor toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, kan je deze toestemming intrekken. Vanaf dat moment zullen wij geen nieuwe gegevens van je verzamelen. Het is rechtmatig dat wij gegevens, die verzameld zijn voordat je jouw toestemming introk, blijven gebruiken.

Meer informatie over de inzage van je persoonsgegevens

Contact opnemen met Sanquin

Als je een vraag hebt, laat het ons weten.
Je kunt ons ook bereiken via:
Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Postbus 9892
1006AN Amsterdam

Vind je dat Sanquin bovenstaande regels niet of niet goed naleeft? Of wil je om een andere reden een klacht indienen? Laat het ons weten via het contactformulier voor donors of via de Donorinformatielijn op 088-730 8686. Of stuur een brief naar bovenstaande postbus.
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen met de AP via:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel. 088 1805 250

De Functionaris gegevensbescherming (FG) houdt zich binnen Sanquin onder andere bezig met het adviseren, informeren en toezien op de naleving van de bescherming van persoonsgegevens binnen Sanquin. Contact opnemen kan via dit formulier.