Donorinbreng bij Sanquin

Donors vormen het hart van de Nederlandse bloedvoorziening. Er zijn een aantal manieren waarop donors mee kunnen denken.

Donor Advies Raad (DAR) 

Sanquin heeft de Donor Advies Raad ingesteld, waardoor donors kunnen meedenken, meepraten en adviseren over donor gerelateerde zaken.

De Donor Advies Raad is het overlegorgaan tussen Sanquin en de donors en heeft tot doel:

 • het binnen het kader van de doelstellingen van Sanquin behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de donors, in het bijzonder het leveren van een bijdrage aan de bewaking en de bevordering van de kwaliteitsaspecten van het doneren die een directe relevantie hebben voor de beleving en het welbevinden van de donors;
 • het ontwikkelen van een effectieve en efficiënte vorm van overleg en samenwerking met het bestuur van Sanquin, met als doel:
  • de donors van Sanquin te betrekken bij het donor gerelateerde beleid van Sanquin;
  • informatie uit te wisselen met betrekking tot de kwaliteit van de te verlenen zorg door Sanquin aan de donors.

Hiervoor zijn tussen de directeur Bloedbank en de Donor Advies Raad de rechten en plichten vastgelegd in het reglement (pdf). De Donor Advies Raad is de opvolger van de Landelijke Donorraad.

Meer weten?

 • Samenstelling van de Donor Advies Raad
  • de heer T. Bröring, onafhankelijk voorzitter
  • mevrouw I. Scheperboer
  • mevrouw S. Klijnstra
  • de heer H. Loman
  • mevrouw E. Krekels
  • mevrouw N. Brouwer
  • mevrouw C. Visser
  • de heer M. Morren
  • de heer W. Schrover
  • mevrouw J.P. Davidse
  • de heer J. Scholtes, vertegenwoordiger Dutch Youth Committee (Jeugddonorvereniging)
    

  Namens Sanquin zijn de vaste overlegpartners:

  • mevrouw D.C. Thijssen-Timmer (PhD), lid Executive Committee, Directeur Bloedbank
  • de heer P. Verheggen, MScBA, apotheker, Unitdirecteur QRA & Donorzaken (Inzameling en DIL/DAD)

  Secretariaat DAR:

  • mevrouw E. Tang, ambtelijk secretaris

Contact Donor Advies Raad

Jouw vragen of opmerkingen voor de Donor Advies Raad kun je richten aan het secretariaat van de Donor Advies Raad, via [email protected]

Jaarverslagen Donor Advies Raad

De jaarverslagen van de Donor Advies Raad van 201920202021 en 2022 zijn online (PDF) te lezen.

De Donor Advies Raad informeert donors via de verschillende online en offline communicatiemiddelen van Sanquin. 

Donorstudies en tevredenheid

Om de gezondheid en beschikbaarheid van onze donors nu en in de toekomst te kunnen waarborgen, doet de afdeling Donorstudies onderzoek. Om onze onderzoeken uit te kunnen voeren zijn wij veelal afhankelijk van de deelname van onze donors. Daarom kan het voorkomen dat je van ons thuis een uitnodigingsbrief ontvangt, of dat je op de afnamelocatie wordt benaderd om deel te nemen aan een onderzoek. Deelname aan onderzoek is natuurlijk altijd vrijwillig. Bekijk de verschillende projecten van Donorstudies

We horen graag wat er bij onze donors speelt, zodat we een hoge kwaliteit van dienstverlening kunnen bieden. We sturen daarom geregeld korte vragenlijsten aan donors om inzicht te krijgen in wat er goed gaat en wat er beter kan. Hieruit blijkt gelukkig dat onze donortevredenheid hoog is.

Landelijke Donor Klachtencommissie (LDKC) 

Je kunt een klacht in eerste instantie en bij voorkeur kenbaar maken aan de medewerkers bij de bloedbank. Voor opmerkingen van medische aard kun je ook terecht bij onze donorartsen. Natuurlijk kun je ook ons contactformulier invullen. Binnen vier weken ontvang je (schriftelijk) bericht over de afhandeling van de klacht.

Mocht je van mening zijn dat je klacht niet voldoende is afgehandeld door Sanquin, dan kun je je per e-mail of schriftelijk wenden tot de Landelijke Donor Klachtencommissie. Dit moet gebeuren binnen drie maanden na ontstaan van de klacht of na (schriftelijke) afhandeling ervan gebeuren. De Landelijke Donor Klachtencommissie stuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging en doet binnen drie maanden uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Zonodig kan de Landelijke Donor Klachtencommissie het bestuur van Sanquin adviseren over verdere acties. Meer informatie over de werkwijze bij klachten? Bekijk het reglement (pdf) van de Landelijke Donor Klachtencommissie.

Contact Landelijke Donor Klachtencommissie

E-mailadres: [email protected].
Postadres: 
Sanquin 
t.a.v. Landelijke Donor Klachtencommissie
Postbus 9892
1006 AN Amsterdam

Meer weten?

Jaarverslagen Landelijke Donor  Klachtencommissie

De jaarverslagen van de Landelijke Donor Klachtencommissie van 2019 (pdf)2020 (pdf)2021 (pdf) en 2022 (pdf) zijn online te lezen.