menu

Donorinbreng bij Sanquin

Donors vormen het hart van de Nederlandse bloedvoorziening. Er zijn een aantal manieren waarop donors mee kunnen denken.

Donor Advies Raad

Sanquin heeft de Donor Advies Raad ingesteld, waardoor donors kunnen meedenken, meepraten en adviseren over donor gerelateerde zaken.

De Donor Advies Raad (DAR) is het overlegorgaan tussen Sanquin en de donors en heeft tot doel:

 • het binnen het kader van de doelstellingen van Sanquin behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de donors, in het bijzonder het leveren van een bijdrage aan de bewaking en de bevordering van de kwaliteitsaspecten van het doneren die een directe relevantie hebben voor de beleving en het welbevinden van de donors;

 • het ontwikkelen van een effectieve en efficiënte vorm van overleg en samenwerking met de Raad van Bestuur van Sanquin, met als doel: 

  • de donors van Sanquin te betrekken bij het donor gerelateerde beleid van Sanquin;

  • informatie uit te wisselen met betrekking tot de kwaliteit van de te verlenen zorg door Sanquin aan de donors.

Hiervoor zijn tussen de directeur Bloedbank en de Donor Advies Raad de rechten en plichten vastgelegd in het reglement (pdf). De DAR is de opvolger van de Landelijke Donorraad.

Meer weten?

 • Samenstelling van de Donor Advies Raad
  • mevrouw M. Kleemans, onafhankelijk voorzitter
  • mevrouw M. Bosman
  • de heer A. Eversdijk
  • de heer A. Schut
  • de heer W. Wagner
  • de heer T. Bröring
  • mevrouw I. olde Theussink
  • mevrouw I. Scheperboer
  • mevrouw S. Klijnstra
  • mevrouw J.P. Davidse, vertegenwoordiger Donorvereniging Nederland
  • de heer J. Scholtes, vertegenwoordiger Dutch Youth Committee (Jeugddonorvereniging)

  Namens Sanquin zijn de vaste overlegpartners:

  • mevrouw D.C. Thijssen-Timmer (PhD), lid Executive Committee, Directeur Bloedbank
  • de heer P. Verheggen, MScBA, apotheker, Unitdirecteur QRA & Donorzaken (Inzameling en DIL/DAD)

  Secretariaat DAR:

  • mevrouw E. Tang, ambtelijk secretaris

Jaarverslag Donor Advies Raad

De verslagen van de voormalige Landelijke Donorraad van 2013 (pdf), 2014 (pdf), en de DAR-jaarverslagen 2015 (pdf), 2016 (pdf), 2017 (pdf) 2018 (pdf), 2019 (pdf)2020 (pdf) en 2021 (pdf) zijn online te lezen.

De Donor Advies Raad informeert donors via de verschillende online en offline communicatiemiddelen van Sanquin. 

Contact Donor Advies Raad

Jouw vragen of opmerkingen voor de Donor Advies Raad kun je richten aan het secretariaat van de Donor Advies Raad, via [email protected]

Donorvereniging Nederland (DVNL) 

Daarnaast is er de Donorvereniging Nederland (DVNL) welke zich inzet voor de belangen van bloed- en plasmadonors.

Donorstudies en tevredenheid

Om de gezondheid en beschikbaarheid van onze donors nu en in de toekomst te kunnen waarborgen doet donorstudies onderzoek. Om onze onderzoeken uit te kunnen voeren zijn wij veelal afhankelijk van de deelname van onze donors. Daarom kan het voorkomen dat je van ons thuis een uitnodigingsbrief ontvangt, of dat je op de afnamelocatie wordt benaderd om deel te nemen aan een onderzoek. Deelname aan onderzoek is natuurlijk altijd vrijwillig. Bekijk de verschillende projecten van Donorstudies

We horen graag wat er bij onze donors speelt, zodat we een hoge kwaliteit van dienstverlening kunnen bieden. Ieder jaar versturen we daarom een korte vragenlijst naar (een deel van) onze donors om inzicht te krijgen in wat er goed gaat en wat er beter kan. Hieronder vind je de uitkomsten van het donortevredenheidsonderzoek van de afgelopen jaren.

Klachtencommissie 

Je kunt een klacht in eerste instantie en bij voorkeur kenbaar maken aan de medewerkers op bij de bloedbank. Voor opmerkingen van medische aard kun je ook terecht bij onze donorarts. Natuurlijk kun je ook ons contactformulier invullen. Binnen vier weken ontvang je (schriftelijk) bericht over de afhandeling van de klacht.

Mocht je klacht niet voldoende zijn afgehandeld, kun je je per e-mail of schriftelijk wenden tot de donorklachtencommissie. Dit moet binnen drie maanden na ontstaan van de klacht of na (schriftelijke) afhandeling ervan gebeuren. De donorklachtencommissie stuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging en doet binnen drie maanden uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Zonodig kan de donorklachtencommissie de Raad van Bestuur adviseren over eventuele verdere acties. Meer informatie over de werkwijze bij klachten? Bekijk het reglement (pdf) van de donorklachtencommissie.

Meer weten?