FAQ

 • Waarom geldt voor mannen die seks hebben met mannen een periode van uitsluiting voordat zij bloed kunnen geven? Sanquin test toch alles?Open deze vraag

  Sanquin test op bloedoverdraagbare infecties (o.a. hiv, hepatitis B en C, HTLV en syfilis). Als iemand besmet is geraakt, is dat nog niet meteen aantoonbaar door een test. Maar de infectie kan dan al wel via bloedtransfusie worden overgedragen.

  In Nederland is bij mannen die seks hebben met mannen het risico op een hiv-infectie 100x hoger dan bij mannen die seks hebben met vrouwen. Om die reden worden zij tijdelijk uitgesloten van donatie.

  Meer weten?

 • Is het beleid voor bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen in Nederland anders dan in andere landen?Open deze vraag

  In Europa is het gevoerde beleid over bloeddonatie door mannen die seks hebben gehad met mannen verdeeld. Een groeiend aantal landen, waaronder Nederland, sluit hen niet meer permanent uit voor bloeddonatie. Zij hanteren de regel dat mannen, wier laatste seksuele contact met een andere man minimaal 12 maanden geleden is, in aanmerking kunnen komen voor bloeddonatie. Ditzelfde beleid is in 2016 ingevoerd in de Verenigde Staten en Canada. Verwacht wordt dat ook andere Westerse landen dit beleid zullen overnemen. Bekijk hier het Europese overzicht (pdf).

  Meer weten?

 • Discrimineert Sanquin mannen die seks hebben met mannen door een periode van uitsluiting voor donatie te hanteren?Open deze vraag

  Mannen die seks hebben gehad met een andere man (MSM) kunnen bloed geven nadat een periode van 12 maanden is verstreken sinds het laatste seksuele contact met een andere man. Dit beleid is getoetst door het College voor de Rechten van de Mens. Het College heeft in 2017 geoordeeld dat uit epidemiologische gegevens en wetenschappelijke kennis blijkt dat bij MSM sprake is van een groot risico op ernstige bloedoverdraagbare infecties, zoals Hiv. Het College heeft tevens vastgesteld dat de wachtperiode van 12 maanden wetenschappelijk onderbouwd is en dat deze termijn ook na ander seksueel risicogedrag en in andere landen gangbaar is om de veiligheid voor transfusieontvangers te garanderen. Het College komt daarmee tot de conclusie dat een tijdelijke uitsluiting van MSM voor de duur van 12 maanden noodzakelijk is in verband met de volksgezondheid en dat Sanquin geen verboden onderscheid maakt op grond van seksuele gerichtheid. Het volledige oordeel van het College is te vinden op Mensrechten.nl.

  Meer weten?

 • Waarom is in Nederland de Bloedbank ondergebracht in dezelfde organisatie die uit bloedplasma geneesmiddelen maakt? Open deze vraag

  Bij de oprichting van Sanquin heeft de Minister van Volksgezondheid besloten beide activiteiten te bundelen voor efficiency en kwaliteit. Bovendien is Sanquin een stichting zonder winstoogmerk. Alle eventuele baten van dienstverlening of producten komen ten goede aan activiteiten waar geen of veel minder baten tegenover staan, zoals donorwerving en wetenschappelijk onderzoek.

  Op grond van de Wet inzake bloedvoorziening is Sanquin als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor de bloedvoorziening. Deze wettelijke taak is de reden dat de Minister van Volksgezondheid de begroting van Sanquin ieder jaar keurt.

 • Waarom richt Sanquin bv’s op? Open deze vraag

  Sanquin is actief in zowel het publieke domein (bloedbank) als het private domein (diagnostische diensten, productie van geneesmiddelen en reagentia). De minister van VWS wil graag dat de publieke en marktconforme activiteiten van Sanquin juridisch gescheiden zijn, zodat onze wettelijke taak – de bloedvoorziening – geen risico loopt door marktconforme activiteiten.

  Ook Sanquin zelf vindt deze scheiding belangrijk, omdat het transparant is en omdat het qua financiële huishouding overzichtelijker is. Het geeft meer duidelijkheid, ook voor externe partijen waarmee de verschillende organisatieonderdelen samenwerken. Als onderdeel van deze juridische herstructurering heeft Stichting Sanquin al op 24 april 2015 haar divisie Plasma Products ondergebracht in de juridische entiteit Sanquin Plasma Products BV. Sanquin brengt nu ook de marktconforme divisies Diagnostiek en Reagents onder in afzonderlijke juridische entiteiten. Per 1 januari 2017 worden de divisie Reagents en de divisie Diagnostiek een besloten vennootschap.

  Meer weten?

  Achtergrond juridische herstructurering Sanquin

 • Wanneer starten de bv’s?Open deze vraag

  Als onderdeel van de juridische herstructurering heeft Stichting Sanquin al op 24 april 2015 haar divisie Plasma Products ondergebracht in de juridische entiteit Sanquin Plasma Products BV. Sanquin brengt nu ook de marktconforme divisies Diagnostiek en Reagents onder in afzonderlijke juridische entiteiten. De streefdatum om alles juridisch en organisatorisch voor elkaar te hebben is per 1 januari 2017.

 • Wat gebeurt er met de winst die een van de private bv’s maakt?Open deze vraag

  De juridische scheiding bevordert transparantie en maakt de financiële huishouding overzichtelijker. Indien de bv’s een positief resultaat behalen, dan blijft de winst binnen de Sanquin-organisatie. Sanquin blijft een not-for-profit karakter behouden en zal geen winst uitkeren aan derden. Er zijn geen externe aandeelhouders die aanspraak kunnen maken op dividend. De winst zal worden aangewend voor investeringen in materiaal, processen, huisvesting, mensen en onderzoek, net zoals nu binnen de stichting het geval is.

  Meer weten?

  Achtergrond juridische herstructurering Sanquin

 • Hoe ziet de organisatie eruit na het oprichten van de bv's?Open deze vraag

  In Stichting Sanquin Bloedvoorziening blijven de divisie Bloedbank, divisie Research en business unit Tissues & Cells bestaan. Ook het Nationaal Screeningslaboratorium Sanquin (NSS) blijft binnen de stichting en zal onder de divisie Research worden gepositioneerd. Onder de stichting komt een Holding BV. Daarin komt het vastgoed dat direct verbonden is met de private activiteiten van Sanquin. In de Holding zelf zijn geen medewerkers werkzaam. Sanquin Plasma Products BV, Sanquin Reagents BV en Sanquin Diagnostiek BV vallen onder deze Holding, waarvan de not-for-proft Stichting Sanquin Bloedvoorziening voor honderd procent eigenaar is. Bekijk hier de afbeelding van de juridische structuur

  Meer weten?

  Achtergrond juridische herstructurering Sanquin

 • Hoe zit het met de warning letter van de FDA? Open deze vraag

  De Food and Drug Administration (FDA) heeft in 2013 een warning letter doen uitgaan om Sanquin te wijzen op knelpunten (vooral in de administratieve vastlegging) rondom de geneesmiddelenproductie.

  In september 2016 heeft de FDA aangegeven dat Sanquin de eerder gevonden knelpunten afdoende heeft weten aan te pakken. De correctieve acties naar aanleiding van de Warning Letter zijn positief ontvangen. Op grond hiervan zal de relatie van Sanquin met de FDA wijzigen naar een ‘normale’ status. Dit geldt voor zowel Sanquin Plasma Products als de Belgische dochtervennootschap Plasma Industries Belgium. De FDA heeft er vertrouwen in dat Sanquin op beide locaties op de goede weg is. De normale status houdt in dat Sanquin op gebruikelijke intervallen de FDA zal verwelkomen om de geneesmiddelenproductie te laten inspecteren, zoals de FDA dat ook doet bij andere geneesmiddelenfabrikanten die actief zijn op de Amerikaanse markt.

  De knelpunten die in 2013 werden vastgesteld, hebben geen gevolgen gehad voor de kwaliteit van de geproduceerde geneesmiddelen.

 • Hoe zit het met de financiële positie van de Bloedbank?Open deze vraag

  Het is de Bloedbank gelukt om, in opdracht van de Minister, in afgelopen drie jaar 25 miljoen euro te bezuinigen. In diezelfde periode is ook de vraag naar bloedproducten met 15% gedaald. Dat vroeg om extra bezuinigingsmaatregelen van Sanquin. De gevolgen van die extra maatregelen  hebben met enige vertraging effect op de financiële positie van de Bloedbank. Deze zal naar verwachting in de komende tijd weer herstellen.

 • Wat zijn de gevolgen van de splitsing tussen de Bloedbank en medicijnproductie van Sanquin?Open deze vraag

  De verantwoordelijkheid van Sanquin, zoals door de wet inzake bloedvoorziening voorgeschreven, is om te voorzien in de bloedvoorraad voor Nederland. Hiertoe geeft Sanquin invulling via de Bloedbank (voor kort houdbare bloedproducten) en de divisie Plasmaproducten, waar uit bloedplasma geneesmiddelen worden gemaakt. Die laatste divisie kan niet alleen binnen de Nederlandse markt opereren en toch de kosten laag houden. Daartoe is schaalvergroting nodig. Die wordt gezocht in loonfabricage, waarbij uit buitenlands plasma geneesmiddelen voor buitenlandse patiënten worden gefabriceerd.

  De door de minister verzochte splitsing heeft alleen juridische gevolgen: de rechtspersoon wordt veranderd. De minister wil daarmee verzekeren dat financiële risico's bij geneesmiddelenproductie geen gevolgen hebben voor de bloedbank en andersom.

  De splitsing heeft geen gevolgen voor donors, ze blijven gewoon bij Sanquin Bloedbank bloed geven.

 • Waar zijn de salarissen van de leden van de Raad van Bestuur op gebaseerd?Open deze vraag

  Sanquin is als enige organisatie verantwoordelijk voor voldoende én veilig bloed in Nederland. Zij zamelt bloed in, maar doet ook diagnostisch onderzoek en levert plasmageneesmiddelen in Nederland in concurrentie met andere bedrijven. Daarmee is Sanquin een complexe organisatie om te besturen, met zowel een publieke als een private taak. De salarissen van de leden van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op de gecombineerde verantwoordelijkheden van zowel de publieke als de private taak.

 • Welke regelgeving volgt Sanquin inzake de salarissen van de Raad van Bestuur?Open deze vraag

  De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op de beloning van alle leden van onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Per 1 januari 2015 is de WNT aangepast. Dat betekent voor Sanquin dat de bestaande salarissen vanaf 2016 stapsgewijs worden aangepast tot aan het voorgeschreven niveau van de WNT. Bestuursleden die na 1 januari 2015 aantreden, voldoen direct aan deze norm.

 • Wat zijn de huidige salarissen van de Raad van Bestuur?Open deze vraag

  Via www.jaarverslagsanquin.nl zijn de salarissen van de Raad van Bestuur in te zien. Sanquin houdt zich aan de wettelijke regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT), zoals die voor de zorgsector, waartoe Sanquin behoort, worden toegepast.

 • Verdient Sanquin geld met mijn vrijwillige onbetaalde donatie?Open deze vraag

  Sanquin zamelt bloed in op basis van de vraag naar bloedproducten in Nederland. Nederlandse donors staan niet meer bloed af dan nodig is en Sanquin maakt uit het gedoneerde bloed zo veel mogelijk kort houdbare bloedproducten. Sanquin levert bloedproducten voor transfusies in Nederlandse ziekenhuizen. Een zeer klein deel van de bloedproducten wordt geleverd aan de Verenigde Naties in het kader van noodhulpverlening bij internationale missies. Nederlands bloed wordt niet verkocht aan farmaceutische bedrijven.
  Sanquin legt jaarlijks conform de Wet inzake bloedvoorziening de begroting voor aan de minister. De minister van VWS dient de begroting te keuren en heeft daarmee een bepalende invloed op de prijzen van deze kort houdbare bloedproducten.
   
  De inzameling van plasma wordt bepaald door de component van het plasma waarvan in Nederland het meeste nodig is. Op dit moment bepaalt de vraag naar immunoglobuline de hoeveelheid plasma die door Sanquin wordt ingezameld. Van sommige andere componenten uit plasma ontstaan overschotten omdat daarnaar op de Nederlandse markt onvoldoende vraag is. Deze overschotten worden aangewend voor de behandeling van patiënten in andere landen: door zusterorganisaties van Sanquin, zoals in Finland, of via vaste distributiepartners van Sanquin, in bijvoorbeeld Turkije en Indonesië.
   
  Sanquin investeert alle inkomsten uit bloed- en plasmaproducten in de ontwikkeling, veiligheid en kwaliteit van de Nederlandse Bloedvoorziening. 

  Meer weten?

 • Waarom krijgen donors niet betaald voor hun donatie?Open deze vraag

  Bloedvoorzieningsorganisaties in Europa hanteren als ethisch uitgangspunt dat er niet voor lichaamsmateriaal wordt betaald. Bovendien is onbetaald doneren bevorderlijk voor de veiligheid van het bloed. Ook al wordt alle bloed getest, sommige ziekten worden pas na langere tijd aantoonbaar in het bloed. Correcte beantwoording van de vragen is daarom van groot belang. Als iemand bloed geeft omdat hij er geld voor krijgt, bestaat het risico dat hij de vragenlijst niet eerlijk invult. De veiligheid van het bloed kan dan in gevaar komen.

 • Klopt het dat Sanquin grote reserves heeft?Open deze vraag

  Sanquin draagt de verantwoordelijkheid voor de bloedvoorziening in Nederland en moet daarbij financieel op eigen benen staan. De grootte van de financiële reserves is gebaseerd op de risico’s die het bedrijf loopt en om te borgen dat de bloedvoorziening in de toekomst op hoog niveau blijft.

  Er wordt gewerkt met donormateriaal met als gevolg een risicoprofiel voor de organisatie dat hoger is dan gemiddeld bij synthetische farmaceutische productie. Sanquin heeft een financiële buffer nodig om deze risico's op te kunnen vangen zonder de continuïteit van de bloedvoorziening in gevaar te laten komen. De benodigde omvang van het eigen vermogen van Sanquin is hierop gebaseerd. Het eigen vermogen van Sanquin ligt op een vergelijkbaar niveau als dat van andere farmaceutische plasma industrie bedrijven.

  Het eigen vermogen wordt ook gebruikt voor investeringen in technieken, procesinstallaties en infrastructuur. Het is voor Sanquin (en daarmee voor de bloedvoorziening in Nederland) goedkoper om te investeren met eigen vermogen dan met bij de bank geleend geld. Zo wordt betaling van rente voorkomen. De investeringen zijn noodzakelijk om ook in de toekomst een robuuste moderne bloedvoorziening te kunnen waarborgen.

 • Waarom wordt bloed onbetaald gedoneerd, maar betalen ziekenhuizen voor bloedproducten?Open deze vraag

  De bloedveiligheid is het meest gediend met donors die niet voor geld doneren. Als er sprake is van beloning, verhoog je het risico dat mensen de medische vragenlijst niet naar waarheid invullen. Bovendien bestaan er ethische bezwaren tegen het betalen voor lichaamsmateriaal.

  Sanquin zamelt bloed en plasma in en maakt volgens zeer hoge standaarden daar bloedproducten en geneesmiddelen van. De kosten van tests, verwerking, wetenschappelijk onderzoek en dergelijke worden natuurlijk doorberekend.

  Meer weten?

 • Wordt Nederlands bloed gebruikt voor geneesmiddelen in Amerika?Open deze vraag

  Nee, het Nederlandse bloed wordt niet gebruikt voor Amerikaanse patiënten. Sanquin produceert wel geneesmiddelen voor Amerika, maar deze worden gemaakt uit Amerikaans bloedplasma.

 • Waarom kopen ziekenhuizen niet gewoon bloed uit het buitenland als dat goedkoper is?Open deze vraag

  De overheid heeft vastgesteld dat ons land wat betreft de bloedvoorziening zelfvoorzienend wil zijn. Dit is vastgelegd in de Wet inzake bloedvoorziening. 

  Meer weten?

 • Hoe is de prijs van een zak bloed opgebouwd?Open deze vraag

  Bekijk deze infographic om in te zien hoe de prijs van een eenheid rode bloedcellen is opgebouwd.

 • Worden bloeddonaties getest op hepatitis E-virus?Open deze vraag

  Uit onderzoek van Sanquin blijkt dat circa 1 op de 700 bloeddonaties besmet is met het hepatitis E-virus. Bij een deel van de transfusieontvangers, in het bijzonder patiënten die een stamcel- of orgaantransplantatie ondergaan, kan deze infectie leiden tot ernstige gezondheidsklachten en/of uitstel van de noodzakelijke behandeling. De meest kwetsbare patiëntgroepen ontvangen daarom voedingsadviezen om infectie met het hepatitis E-virus te voorkomen.

  Sanquin vindt het belangrijk om bloeddonaties ook op het hepatitis E-virus te screenen, zodat patiënten niet meer via transfusie besmet worden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarmee ingestemd, omdat ook voor haar de veiligheid van patiënten voorop staat. Sanquin screent daarom vanaf 3 juli 2017 op het hepatitis E-virus.

  Meer informatie over de invoering van deze maatregel is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Laatst bewerkt op: 25 april 2017