Verwerking van persoonsgegevens

Het inschrijven als donor, het op een locatie ondergaan van de donorkeuring en de daadwerkelijke donatie gebeuren op basis van vrijwilligheid. Jij als donor kan op ieder moment besluiten om toch niet te doneren.

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken hebben wij als Sanquin een geldige reden nodig: dit wordt wettelijke grondslag genoemd. De geldige redenen/wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:
• Jouw toestemming
• Een overeenkomst
• Een wettelijke verplichting
• Gerechtvaardigd belang Sanquin of een derde partij

De geldige redenen/wettelijke grondslagen die wij gebruiken voor bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over de gezondheid en genetische gegevens) zijn:
• Jouw uitdrukkelijke toestemming;
• De noodzakelijkheid voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische diagnosen of het verstrekken van gezondheidszorg of behandelingen;
• De noodzakelijkheid om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en geneesmiddelen;
• De noodzakelijkheid met het oog op wetenschappelijk onderzoek.

Als wij je persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden, hebben wij deze belangen afgewogen tegen jouw recht op privacy. Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om je privacy te beschermen en om waar nodig te voorkomen dat je belangen worden geschaad. Op verzoek verstrekken wij je meer informatie over deze belangenafwegingen.

Om te zorgen voor een veilige bloedvoorziening voor donor én patiënt hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig. Dit omdat wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te vragen en te bewaren. Als je deze niet of niet allemaal aan ons wilt geven, is de kans aanwezig dat wij jou niet als donor kunnen inschrijven of kunnen oproepen voor een donatie.

Het werven en oproepen van donors

Wij werven continue nieuwe donors en roepen bestaande donors op om te zorgen dat wij op ieder moment voldoende bloedproducten hebben om aan alle vraag te kunnen voldoen. Het verwerken van persoonsgegevens voor dit doeleinde doen wij op basis van:
• Jouw (uitdrukkelijke) toestemming, bij het aanmelden als nieuwe donor en oproepen als bestaande donor
• Een wettelijke verplichting, het screenen of jij donor mag worden of niet
• Gerechtvaardigd belang Sanquin, bij het oproepen als bestaande donor

Gerechtvaardigd belang Sanquin: wij gebruiken persoonsgegevens om donors op te roepen per mail, telefoon en/of SMS. Wij gebruiken hiervoor lijsten met persoonsgegevens om te kunnen beoordelen wie we wanneer mogen/kunnen oproepen en afspraken te plannen.

De daadwerkelijke donatie, de bijbehorende administratie en verwerking en de opslag van bloedproducten

Om te mogen doneren hebben wij een aantal gegevens van jou nodig. Jij moet je legitimeren, het keuringsafnameformulier invullen en een keuring ondergaan. Na jouw donatie testen wij jouw bloed om te zien of het kan worden gebruikt en bewaren wij de producten tot deze nodig zin. Al deze informatie noteren en bewaren wij, omdat wij dit bij wet zijn verplicht. Het verwerken van persoonsgegevens voor dit doeleinde doen wij op basis van:
• Jouw (uitdrukkelijke) toestemming
• Een wettelijke verplichting
• De noodzakelijkheid voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische diagnosen of het verstrekken van gezondheidszorg of behandelingen

Het contact met en behoud van donors

Zowel via mail als telefoon en sociale media benaderen donors ons met allerlei vragen zoals over het mogen van of uitstel krijgen voor doneren. Wij leggen dit vast in het dossier van de donor als het relevant is voor het doneren.
Voor jou als donor geven wij onder andere een donormagazine uit. Het verwerken van persoonsgegevens voor dit doeleind doen wij op basis van:
• Jouw (uitdrukkelijke) toestemming
• Een wettelijke verplichting
• Gerechtvaardigd belang Sanquin
Gerechtvaardigd belang Sanquin: wij gebruiken jouw persoonsgegevens om jou ons donormagazine te sturen.

De registratie en het melden van (positieve) uitslagen, bijwerkingen en voorvallen

Bij een positieve uitslag (zoals bijv. hepatitis C) zijn wij verplicht hier melding van te maken, onder andere bij de IGJ en GGD. Alleen met toestemming van jou als donor geven we dit ook door aan jouw huisarts.
Ook lopen in sommige gevallen dingen anders dan verwacht. Bij een voorval, klacht of bijwerking registreren wij dit om het zo goed mogelijk af te handelen en moeten wij dit in bepaalde gevallen melden bij de IGJ. Het verwerken van persoonsgegevens voor deze doeleinden doen wij op basis van:
• Jouw (uitdrukkelijke) toestemming
• Een wettelijke verplichting
• De noodzakelijkheid om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid

Contact met medische instellingen, specialisten en huisartsen met betrekking tot donaties, bloedproducten en transfusies en het leveren van niet-voor-transfusie-producten aan derden

Voor de aanvraag en levering van bloedproducten en voor bijzondere afnames hebben we contact met verschillende partijen. Dit gebeurt o.a. met de specialist in het ziekenhuis waar een transfusie gaat plaats vinden en met huisarts en/of specialist als extra informatie nodig is bij een transfusie of voor een donatie.

Wij leveren ook, echter alleen na toestemming van jou als donor, niet-voor-transfusie bloedproducten aan derde partijen en persoonsgegevens aan Matchis voor stamceldonaties. Het verwerken van persoonsgegevens voor deze doeleinden doen wij op basis van:
• Jouw (uitdrukkelijke) toestemming
• Een wettelijke verplichting
• De noodzakelijkheid voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische diagnosen of het verstrekken van gezondheidszorg of behandelingen

Wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden

Binnen de Bloedvoorziening wordt onderzoek verricht ter verbetering van de bloedvoorziening en voor medisch-wetenschappelijke doeleinden. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken voor statistische doeleinden. Het verwerken van persoonsgegevens voor deze doeleinden doen wij op basis van:
• Jouw (uitdrukkelijke) toestemming
• Gerechtvaardigd belang Sanquin
• De noodzakelijkheid met het oog op wetenschappelijk onderzoek of statische doeleinden

Gerechtvaardigd belang Sanquin: wij gebruiken jouw gepseudonimiseerde of geanonimiseerde persoonsgegevens voor medisch-wetenschappelijke doeleinden in het algemeen belang. Bij de uitvoering zijn zodanige waarborgen voorzien dat de persoonlijke levenssfeer van donors niet onevenredig wordt geschaad.