Organisatie en bestuur

Sanquin vindt het belangrijk om over haar maatschappelijke verantwoordelijkheden op transparante wijze verantwoording af te leggen. Sanquin hanteert normen voor goed bestuur en draagt zorg voor een heldere verantwoording van haar activiteiten. De organisatie stelt zich ter zake toetsbaar op ten opzichte van haar maatschappelijke omgeving. Bij de vaststelling van beleid houdt Sanquin, waar dit beleid de organisatie rechtstreeks aangaat, rekening met de opvattingen van donors, ziekenhuizen en andere stakeholders. Op deze pagina lees je alles over onze structuur, de Raad van bestuur, de Executive Committee, de Raad van toezicht, ons reglement en onze governance-code.

Juridische structuur

Sanquin heeft per 1 januari 2017 een nieuwe juridische structuur. Dit maakt de activiteiten van Sanquin meer inzichtelijk en brengt een risicoscheiding aan tussen de taakuitoefening in de publieke sfeer en de taakuitoefening in de commerciële omgeving.

 • Onder Stichting Sanquin vallen de onderdelen gericht op de publieke sfeer: de Bloedbank, de divisie Research & LabServices en de Concernstaf en diensten.
 • De taken die we in een commerciële omgeving uitoefenen zijn ondergebracht in een Holding, die weer in eigendom is van de Stichting: Diagnostiek BV (100%), Sanquin Innovatie BV (100%), Euroclone BV (100%), Prothya Biosolutions Netherlands B.V. (15%) en Prothya Biosolutions Belgium (13,31%). 

Update okt 2022: Reagents bv is sinds oktober 2022 onderdeel van Gilde Healthcare. Nieuw organogram volgt.

Deze juridische structuur maakt de activiteiten van Sanquin meer inzichtelijk en brengt een risico scheiding aan tussen de taakuitoefening in de publieke sfeer en de taakuitoefening in de commerciële omgeving. De samenhang van onze activiteiten – het alles-onder-één-dakprincipe – blijven we bewaken en de missie voor de hele Sanquin-groep is en blijft: samen met de donor voor een beter leven van de patiënt.

Raad van Bestuur, Executive Committee en Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur bestaat uit één statutair bestuurder, de CEO. De CEO heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor het beleid en de strategie van Sanquin. De CEO wordt daarbij geadviseerd door het Executive Committee die de CEO adviseert en ondersteunt bij het formuleren en behalen van de doelstellingen van Sanquin en bij het opstellen en het implementeren van het jaarlijkse beleidsplan, de jaarbegroting en eventueel vastgestelde strategische meerjarenbeleidsplannen. Het Executive Committee fungeert als klankbord en informatiebron van de CEO en assisteert de CEO in de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van besluiten.

De CEO legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Sanquin. Tot de taken van de Raad van Toezicht behoren onder andere het benoemen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur en het beoordelen van het jaarverslag en de jaarrekening.

Samenstelling

 • Raad van Bestuur

  Prof. dr. Ivo (I.N.) van Schaik - CEO

 • Executive Committee

  Dr. Daphne (D.C.) Thijssen-Timmer – Directeur Bloedbank
  Prof. dr. G. de Haan (Gerald) – Directeur Research
  Drs. Coraline (C.) Panis – CFO

 • Raad van Toezicht

  Dhr. prof. dr. H.A.P. Pols (voorzitter)

  Dhr. drs. V.E. Kal

  Mw. drs. E.S. Bringmann

  Dhr. mr. B.J.J.V. Welten

  Mw. prof. dr. C.G.J.M. Hilders

Belangrijke documenten:

Onderdelen Sanquin

Sanquin bestaat uit de volgende organisatieonderdelen: de Bloedbank, Diagnostiek B.V., Sanquin Innovatie B.V. en Research and Labservices. We werken samen met Prothya Biosolutions en zorgen zo ook voor de beschikbaarheid van bloedproducten die – mede - zijn bereid uit het in Nederland ingezamelde bloed.

Alle afdelingen

 • Over de bloedbank

  In de wet staat dat Nederland zelfvoorzienend moet zijn in bloedproducten. Dat moet gebeuren op basis van vrijwillig en belangeloos afgestaan bloed. De divisie Bloedbank van Sanquin zorgt voor het behoud en de werving van donors. De Bloedbank regelt ook de inzameling van bloed op de vele afnamelocaties in ons land. Na afname wordt het bloed getest en verwerkt tot bloedproducten. Deze producten worden rechtstreeks aan de verschillende ziekenhuizen in Nederland geleverd. Daarnaast adviseert Sanquin Bloedbank ook over deze bloedproducten en is ze nauw betrokken bij klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het grootste gedeelte van het plasma wordt geleverd aan Prothya Biosolutions.

 • Over Diagnostiek

  Sanquin Diagnostiek verricht laboratoriumonderzoek op het gebied van bloedtransfusie en immunologie. Diagnostiek kan al het bloedgerelateerde laboratoriumonderzoek voor ziekenhuizen, bloedbanken, verloskundige praktijken, verzekeringsorganisaties, farmaceutische bedrijven en andere instituten uitvoeren.

 • Over Research

  Transfusiegeneeskunde blijft een onderzoeksveld in ontwikkeling. Een essentiële activiteit van Sanquin is daarom het doen van onderzoek op het gebied van bloed, plasmageneesmiddelen en diagnostiek. Sanquin doet zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Jaarlijks wordt een scala aan studies op het gebied van onder meer immunologie, celbiologie, bloedoverdraagbare infectieziekten, hematologie en bloedtransfusiegeneeskunde uitgevoerd. Nieuwe onderzoeksterreinen zijn stamcellen en cellulaire immuuntherapie. 

  Sanquin heeft voor deze onderzoeken samenwerkingsverbanden met academische onderzoekscentra, zoals het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum. Ook werkt Sanquin samen met buitenuniversitaire onderzoekscentra. Buiten de landsgrenzen werkt Sanquin samen met verschillende internationale onderzoeksinstellingen.

 • Sanquinnovate

  Om veelbelovende onderzoeksideeën te vertalen naar concrete product- of dienstontwikkeling, hebben we een aparte bv opgericht: Sanquin Innovatie B.V., oftewel Sanquinnovate. Deze bv fungeert als broedplaats voor ideeën voor nieuwe producten en diensten, in lijn met de medische behoeften waarop we ons richten. Goede ideeën zijn er genoeg binnen Sanquin, maar in het verleden kregen deze vaak niet de aandacht die ze verdienden doordat andere, vaste activiteiten prioriteit hadden. Binnen Sanquinnovate worden de ideeën divisieoverstijgend opgepakt en als business case verder ontwikkeld, indien nodig met externe partners. Contact: [email protected].

Advies en monitoring

Een belangrijke taak van Sanquin is advisering over het gebruik van bloedproducten. Het gaat hierbij om individuele advisering in concrete gevallen, maar ook om deelname aan besprekingen over transfusiebeleid met ziekenhuizen en behandelaren in de bloedtransfusiecommissies. Voor de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de bloedproducten is een goede signalering van de (neven-) effecten van bloedtransfusies erg belangrijk. Sanquin werkt samen met wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties in de stichting ‘Transfusiereacties in Patiënten’ (TRIP) aan het landelijk systeem voor de wetenschappelijke rapportage over de bloedveiligheid in Nederland.

Onderwijs

Medewerkers van vrijwel alle divisies van Sanquin zijn betrokken bij het geven van onderwijs en trainingen. Sanquin draagt bij aan reguliere curricula van hogescholen en universiteiten, medisch specialisten opleiding en de opleiding tot bloedtransfusiearts en -specialist.