Inzage in jouw persoonsgegevens

Ja, je hebt inzage in je persoonsgegevens. Als je wilt weten of Sanquin persoonsgegevens van jou heeft, en zo ja welke, dan kun je een verzoek tot inzage indienen. Sanquin zorgt ervoor dat je binnen één maand na je verzoek je gegevens kunt inzien.

Uiteraard krijg je alleen inzage in jouw eigen gegevens en niet in gegevens van anderen. Je krijgt dan ook geen inzage in gegevens van bijvoorbeeld het ziekenhuis of de patiënt aan wie jouw bloed is gegeven. Als je dat wilt, kun je een afschrift van jouw gegevens krijgen.

Zijn wij van mening dat het inzien van je medische gegevens kan leiden tot onjuiste interpretatie of tot grote ongerustheid, dan kan Sanquin voorstellen dat je je gegevens inziet in aanwezigheid van een arts.

Wil je je eigen gegevens komen inzien, dan gelden er twee regels:

  • Je maakt vooraf een afspraak met Sanquin (als je schriftelijk of mondeling om inzage vraagt);
  • Je moet je legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs). Een kopie of foto hiervan is niet toegestaan.

Wil je persoonsgegevens laten corrigeren of vernietigen?

Ben je van mening dat je gegevens onjuist zijn of ten onrechte worden verwerkt, dan kun je een verzoek indienen om je gegevens aan te passen. Je kunt ons ook vragen je persoonsgegevens te laten vernietigen. Dit moet je schriftelijk doen en met opgaaf van reden.

Overigens vindt vernietiging van je persoonsgegevens slechts in bepaalde, door de wet voorgeschreven gevallen plaats. Dit betreft bijvoorbeeld gevallen waarin je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld en gevallen waarin zij onrechtmatig zijn verwerkt. Gaan we in op je verzoek, dan vernietigt Sanquin de gegevens of bewerkt deze zodat ze niet meer tot jou zijn te herleiden. Sanquin informeert je hierover schriftelijk.

Kan ik mijn persoonsgegevens aan een andere organisatie overdragen?

Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen als jij jouw persoonsgegevens hebt aangeleverd bij Sanquin op basis van toestemming of een overeenkomst, en de verwerking van deze gegevens via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden je persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. De meeste processen gebeuren echter handmatig zoals het invullen van een keuringsafnameformulier bij doneren.

Kun je het gebruik van persoonsgegevens beperken of er bezwaar tegen maken?

Als donor kun je bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens als Sanquin jouw gegevens verwerkt op basis van een ‘gerechtvaardigd belang’. Hierbij kun je denken aan het versturen van een nieuwsbrief. Sanquin staakt dan het gebruik van jouw persoonsgegevens voor dit doel, tenzij Sanquin dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor het gebruik zoals bijvoorbeeld het in stand houden van de bloedvoorziening.

Als donor kun je in bepaalde gevallen het gebruik van je gegevens voor een bepaald doel beperken, wat inhoudt dat deze verwerking van je gegevens gedurende een bepaalde tijd wordt opgeschort. Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot uitoefening van dit recht zijn bijvoorbeeld als:

  • je de juistheid van de gegevens betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is en je niet wilt dat de gegevens worden vernietigd;
  • je bezwaar hebt gemaakt, in afwachting van het antwoord van Sanquin.