Gelijke behandeling van alle donors (NL/EN)

Bloedbank bereidt laatste stap voor.

For English, see below. 

Alle donors krijgen bij elke bloeddonatie een identieke vragenlijst over seksueel risicogedrag, dat stelt Stichting Sanquin Bloedvoorziening vandaag voor aan minister Kuipers van VWS. Dankzij deze universele beoordeling van seksueel risicogedrag komt een einde aan het donorkeuringsbeleid dat specifiek is gericht op mannen die seksueel contact hebben gehad met een andere man (MSM).

Ivo van Schaik, CEO van Stichting Sanquin Bloedvoorziening, vat het voorstel samen: “Bij de keuring voor bloeddonatie zal dan worden gevraagd naar seksueel gedrag met een risico op bloedoverdraagbare infecties. Dat gedrag bepaalt dan of je kan doneren, niet met wie je seks hebt gehad.” Sanquin doet dit voorstel op basis van wetenschappelijk onderzoek dat concrete handvatten geeft om deze wijziging in te voeren.

Gelijke behandeling

Sanquin Bloedbank wil dit zo snel mogelijk invoeren. Zover is het echter nog niet. Sanquin Bloedbank werkt hierin nauw samen met Prothya Biosolutions Netherlands BV, die plasmageneesmiddelen produceert uit het ingezamelde plasma.

Duco Brouwer, VP Plasma Operations: “Ook bij Prothya vinden we gelijke behandeling heel belangrijk. Als internationaal biofarmaceutisch bedrijf volgen we de wereldwijde ontwikkelingen nauwlettend. Vanwege de nieuwe universele beoordeling van seksueel risicogedrag zal Prothya het registratiedossier bij de European Medicines Agency (EMA) moeten aanpassen. Na goedkeuring door de EMA kan de gelijke behandeling van alle bloeddonors worden ingevoerd.”

Invoering in 2024

Tegelijkertijd zal de Bloedbank de eigen processen en systemen moeten aanpassen. Ook zal er een uitgebreide training komen voor alle medewerkers van de Bloedbank. Een datum kan daarom nog niet met zekerheid worden vastgesteld. “Die processen hebben tijd nodig. We hebben de verwachting dat het in het eerste kwartaal van 2024 kan worden ingevoerd”, aldus Van Schaik.

Het is tijd voor de laatste stap

Daphne Thijssen-Timmer, directeur van de Bloedbank, schetst hoe Sanquin in de afgelopen jaren actief is geweest om meer mannen die seks hebben gehad met mannen (MSM) toe te laten als bloeddonor: “We zijn bijna bij het sluitstuk van 25 jaar onderzoek. Daar mogen we trots op zijn. De Bloedbank hoorde de wens vanuit het publiek en de politiek dat een aparte behandeling voor MSM zo snel mogelijk afgeschaft moest worden. Daar zijn we al die jaren voorstander van geweest, maar het belang van de patiënt hebben we steeds voorop gesteld. Want bloedtransfusies moeten veilig zijn voor patiënten.

Veiligheid borgen

Daarom hebben we in stappen steeds verder gewerkt aan het verruimen van het donorselectiebeleid voor MSM. In dat proces werden wij ook gesteund door de minister van VWS. Bij elke stap hebben we, wetenschappelijk en praktisch, onderzocht hoe meer MSM konden doneren terwijl bloedproducten even veilig zouden blijven. En na elke genomen stap hebben we geëvalueerd of dat ook zo was. Steeds met goed resultaat. Er is ongelooflijk veel werk verzet om steeds meer MSM toe te laten en de veiligheid voor patiënten te borgen. Het is nu tijd voor de laatste stap: een gelijke behandeling van alle donors.”

--

Equal treatment of all donors: Blood bank prepares final step

With every blood donation, all donors will fill out an identical questionnaire about sexual risk behavior. This is what Sanquin Blood Supply Foundation proposed today to Minister Kuipers of VWS. This universal assessment of sexual risk behavior puts an end to the donor screening policy that is specifically aimed at men who have had sexual contact with another man.

Ivo van Schaik, CEO of the Sanquin Blood Supply Foundation, summarizes the proposal: “The assessment before blood donation will inquire about sexual behavior with a risk of blood-borne infections. That behavior determines whether you can donate, not the sexual partner.” Sanquin bases this proposal on scientific research that provides specific tools for implementing this change.

Equal treatment
Sanquin Blood Bank wants to introduce this as soon as possible. However, that moment has not arrived quite yet. Sanquin Blood Bank works closely with Prothya Biosolutions Netherlands BV, which produces plasma medicines from the collected plasma.

Duco Brouwer, VP Plasma Operations: “Equal treatment is also very important to us at Prothya. As an international biopharmaceutical company, we closely monitor global developments. Due to the new universal assessment of sexual risk behavior, Prothya will have to adjust the registration dossier at the European Medicines Agency (EMA). Only after approval by the EMA can the equal treatment of all blood donors be introduced.”

2024 introduction
At the same time, the Blood Bank will have to adapt its own processes and systems. There will also be extensive training for all Blood Bank employees. As such, a specific starting date cannot determined at this time. “These processes take time. We expect it to be introduced in the first quarter of 2024,” says Van Schaik.

Time for the final step
Daphne Thijssen-Timmer, managing director of the Blood Bank, outlines how Sanquin has been active in the past years to allow more men who have had sex with men (MSM) as blood donors: “We are almost at the conclusion of 25 years of research. We can be proud of that. The Blood Bank heard the wish from the public and politicians that separate treatment for MSM should be abolished as soon as possible. We have been in favor of this all these years, but we have always put the interests of the patient first. Because blood transfusions must be safe for patients.

Guarantees for safety
That is why we have worked step by step on expanding the donor selection policy for MSM. We were also supported in that process by the Minister of Health, Welfare and Sport. At every step, we explored, scientifically and practically, how more MSM could donate while keeping blood products as safe as before. And each step taken was evaluated to make certain whether that was the case. The results were always positive. An incredible amount of work has been done to safely relieve restrictions for MSM to become donors and to ensure patient safety. It is now time for the final step: equal treatment for all donors.”

 

13 maart 2023