menu

Nieuwe strategie voor Sanquin Bloedvoorziening

Een donorcommunity die gezond en trouw is, een maximale toegevoegde waarde van onze producten en diensten aan de samenleving, en een geoliede bedrijfsvoering die daaraan ten dienste staat. Dat zijn de speerpunten van de strategie van Stichting Sanquin voor de komende jaren. Alle activiteiten zullen langs die meetlat worden gelegd om te kijken hoe Sanquin nog meer waarde kan creëren voor de samenleving.

Of dat nou is door meer maatwerk aan ziekenhuizen bij de levering van bloedproducten, baanbrekend wetenschappelijk onderzoek of de inrichting van onze diagnostiek voor diezelfde ziekenhuizen en andere klanten. Lees hieronder waar Sanquin zich de komende jaren voor inzet:

Strategie Sanquin

Een gezonde, trouwe donor community

Sanquin richt zich op het creëren van een veel grotere, trouwe en gezonde donorcommunity, die een goede afspiegeling vormt van de samenleving. Om met name de plasma-inzameling fors te intensiveren, zetten we in op het werven en behouden van nieuwe donors, uit verschillende demografische groepen. Om dit mogelijk te maken, herontwerpen we de donorjourney, met als doel de donorwaardering te vergroten en de donatiefrequentie te optimaliseren. Dat betekent dat de interactie met de donor, van begin tot eind, interactiever, moderner, flexibeler en prettiger wordt.

We willen de donors daarnaast ook graag iets teruggeven in ruil voor hun bijzondere gift: een betekenisvolle ervaring. De bloedbanken krijgen een facelift: eigentijdse gastvrijheid in een inspirerende omgeving is het credo van deze vernieuwing. Daarbij zal het ‘community-denken’ (Sanquin en de donor samen in een symbiotische relatie voor hetzelfde doel) in zowel de communicatie als de beeldtaal zichtbaar en voelbaar zijn. Ook gaan we de donor, indien gewenst, actief ondersteunen bij het monitoren en verbeteren van zijn of haar gezondheid, en op termijn bij het preventief identificeren van een verhoogde kans op bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziektes, immuunproblemen en kanker, op basis van (patronen in een combinatie van) biomarkers. Het doel is gezondheidsproblemen te voorkomen voordat ze zich voordoen. Hiertoe gaan we onder andere met behulp van data science en artificial intelligence-technologie gebruik maken van longitudinale gezondheidsdata die ons ter beschikking (kunnen) staan. Dit alles uiteraard pas nadat de donor daar expliciet goedkeuring aan gegeven heeft. Om dit mogelijk te maken worden actief samenwerkingsverbanden gecreëerd met andere spelers in de gezondheidszorg, de wetenschap en het bedrijfsleven. Het begrip “wetenschappelijk donorschap” zal zijn intrede doen; dat wil zeggen, donors die behalve hun lichaamsmateriaal ook informatie over hun gezondheidsstatus doneren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Door middel van onderzoek naar donortevredenheid, merkbeleving en gedragsontwikkeling, monitoren we onze samenwerking met de donor continu.  Daar waar gewenst passen we praktische, emotionele en logistieke aspecten van de interactie met de donor aan. Research specifiek gericht op de (gezondheid en beleving van de) donor wordt geïntensiveerd.

Een maximale toegevoegde waarde

Het tweede speerpunt is het maximaliseren van de toegevoegde waarde van de Sanquin-producten en -diensten voor patiënten, zorgverleners en de samenleving. We bewerkstelligen dit door voortdurende ontwikkeling en innovatie van onze producten en diensten portfolio. Op deze manier ontwikkelen en verbeteren we levensreddende producten en diensten, zodat iedere druppel gedoneerd bloed maximaal rendeert. Research & development - specifiek gericht op dit doel - speelt hierbij een hoofdrol.

Om de innovatiekracht van Sanquin te vergroten professionaliseert Sanquin de hele innovatieketen – van fundamenteel onderzoek tot valorisatie en klinische toepassing. Ook richt zij zich meer op de time-to-market. Sanquin stelt zich niet alleen ten doel om nieuwe kennis te ontwikkelen, maar ook om die kennis zo snel mogelijk te vertalen in producten en diensten die waardevol zijn voor de gezondheidszorg en samenleving. Daarnaast wordt er ook meer focus gelegd op het genereren van intellectuele eigendomsrechten. Zo waarborgen we financiering voor de volgende generatie levensreddende en -verbeterende innovaties. Om de innovatiekracht verder te vergroten wordt actief gewerkt aan het creëren en onderhouden van een netwerk - of ecosysteem - van samenwerkingspartners in de academische wereld en het bedrijfsleven.

Het onderzoek van Sanquin richt zich in dit kader primair op methoden en technologieën die bestaande bloedproducten vervangen, verbeteren of het gebruik ervan efficiënter en/of effectiever maken. Daarnaast richt het zich op het ontwikkelen van nieuwe producten, zoals experimentele celtherapie of gekweekte cellen. Sanquin is de specialist en het expertisecentrum op het gebied van de transfusiegeneeskunde door middel van advies, onderzoek en opleiding.

Naast deze op innovatiegerichte activiteiten vergroot Sanquin haar waarde voor de zorgketen door actiever de dialoog aan te gaan met ziekenhuizen, meer maatwerk in de dienstverlening te leveren en de efficiency te verbeteren. Wensen van de zorgsector worden voortdurend gemonitord en sneller terugvertaald naar de eigen organisatie. In navolging van de donorjourney brengen we de klantjourney in kaart om onze dienstverlening aan onder meer ziekenhuizen te verbeteren op het gebied van onder andere transport en voorraadbeheer.

Operational excellence

De derde strategische pijler richt zich op het creëren van een organisatie die loopt als een geoliede machine. Operational excellence noemen we dat. Dit houdt in dat we de basis op orde brengen en taken en verantwoordelijkheden helder worden belegd; met zaken als procesmanagement, ketenoptimalisatie, ICT (zoals privacy, informatiebeveiliging en cybersecurity), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en risicomanagement. We monitoren op elk moment de kwaliteit in de keten, passen processen aan, wanneer nodig, aan veranderende wet- en regelgeving en implementeren een nieuw kwaliteitssysteem voor het vastleggen van kwaliteitsregistraties. Daarnaast richten we ons op het creëren van een data gedreven organisatie om de werkprocessen te optimaliseren, van donatie tot levering van bloedproducten.

In het kader van operational excellence investeren we tevens in standaardisering en automatisering van processen en introduceren we doelgerichte en efficiënte werkvormen die alle vormen van verspilling en onnodige bureaucratie bestrijden. Op die manier vergroten we onze efficiency en blijven we continu sturen op het reduceren van kosten. Continue verbetering is hierbij het uitgangspunt, want het kan altijd beter. De bijdragen van alle medewerkers wordt hierbij actief opgezocht, want juist op de werkvloer zijn er vaak ideeën over hoe zaken kunnen worden verbeterd, voor werknemer, donor en gebruiker.

Tevens zetten we in op het zijn van een lerende organisatie, waarin medewerkers met training, opleidingen en stages ‘bij de buren’ blijvend leren en groeien. Deze manier van denken wordt tot in de haarvaten van de organisatie verankerd.

Download hier de tekst van de strategie.

23 november 2021