Bijlage. Teksten betreffende bewaren erytrocyten uit diverse richtlijnen en gidsen

De Richtlijn Bloedproducten (Sanquin PT009.RL.SQ_004 van februari 2012) zegt:
“ 6.1.3. Opslag- en transportcondities

Omdat de Richtlijn Bloedproducten een intern Sanquin document is zijn voor de praktijk relevante regels ook opgenomen in drie algemeen beschikbare documenten. Allereerst in de Bloedwijzer, dit is de bijsluiter voor Sanquin bloedproducten, gebaseerd op de tekst van de RL Bloedproducten.

Tekst in de Bloedwijzer:
“12.2 Erytrocytenproducten
Erytrocyten moeten voor het behoud van kwaliteit en voor het voorkómen van bacteriegroei worden bewaard bij een temperatuur van +2 tot +6°C en zijn, tenzij anders aangegeven, 35 dagen houdbaar. Erytrocyten die na bewaren tot boven +10°C zijn opgewarmd, mogen niet opnieuw worden opgeslagen en moeten binnen 24 uur worden toegediend of anders vernietigd.
Er moet naar worden gestreefd erytrocyten niet langer dan circa een half uur buiten de koelkast te houden voor het verrichten van compatibiliteitsonderzoek. Tijdens transport dient de bewaartemperatuur gewaarborgd te worden. Het bloedproduct mag tot maximaal 6 uur na aanprikken worden toegediend.”

Tevens staan er teksten inzake bewaren van erytrocyten in de CBO Richtlijn Bloedtransfusie en in de daarvan afgeleide Transfusiegids.

Tekst in de RL Bloedtransfusie (CBO, 2011):
“2.3.2 Bewaarcondities, houdbaarheid en transport van erytrocyten
Gebleken is dat wat betreft de biochemische samenstelling en de houdbaarheid van erytrocyten de beste bewaartemperatuur ligt tussen de 2°C en 6°C. Bij deze temperatuur is ook het risico van bacteriegroei verantwoord laag. De temperatuur tijdens opslag en transport mag nooit onder de 1°C komen. Erytrocyten zijn, tenzij anders staat aangegeven, maximaal 35 dagen houdbaar.
Erytrocyten dienen, indien geen gebruik wordt gemaakt van gevalideerde opslagsystemen, binnen 6 uur na ontvangst aan de patiënt te worden toegediend.
Er zal naar gestreefd moeten worden het product voor toediening aan de patiënt niet langer dan circa een half uur buiten de koelkast te houden (temperatuur > 10°C). Dit kan betekenen dat afdelingen waar het bloed langere tijd (maximaal 24 uur) voor de transfusie wordt bewaard (zoals operatieruimtes en verkoeverkamers), voorzien moeten zijn van gevalideerde bloedbewaarkoelkasten. Het behoort tot de taak van het ziekenhuis hiervoor een beleid te ontwikkelen.
Na openen c.q. aanprikken van het systeem is de uiterste bewaartermijn beperkt tot maximaal 6 uur in verband met risico’s op bacteriële groei.
Erytrocyten producten die na bewaren tot boven 10ºC zijn opgewarmd, mogen niet opnieuw worden opgeslagen en moeten binnen 6 uur worden toegediend of anders worden vernietigd. Erytrocyten producten waarvan de bewaartemperatuur de 25ºC is overschreden dienen te worden vernietigd (Sanquin Richtlijn Bloedproducten 2008).”

Tekst in de Transfusiegids:
1.1.2 Logistiek: bewaarcondities, houdbaarheid en transport van bloedproducten
Het standaard erytrocytenproduct
Het product dient te worden bewaard bij een temperatuur tussen de 2°C en 6°C. De temperatuur mag tijdens opslag en transport nooit onder de 1°C komen Het product mag voor toediening aan de patiënt niet langer dan circa een half uur buiten de koelkast gehouden worden.
Het product is maximaal 35 dagen houdbaar, tenzij anders staat aangegeven.
Het product is in verband met risico’s op bacteriële contaminatiebeperkt houdbaar, dat wil zeggen tot maximaal 6 uur na het openen c.q. aanprikken van het systeem.
Het product dient na uitgifte door het transfusielaboratorium binnen 6 uur aan de patiënt te zijn toegediend indien er geen gebruik wordt gemaakt van gevalideerde opslagsystemen.”

Laatst bewerkt op: 3 oktober 2014