Operatie ‘Bloedbank 2015’ succesvol afgerond

Sanquin Bloedvoorziening werd in 2012 en 2013 geconfronteerd met een bezuinigingstaakstelling van het Ministerie van VWS en een teruglopende vraag naar onze korthoudbare bloedproducten. In totaal leidden deze ontwikkelingen tot een teruggang in de begroting van € 26,4 miljoen. Om deze daling op te vangen is in 2012 de operatie ‘Bloedbank 2015’ van start gegaan. In dit kader is het aantal bewerkingslocaties waar volbloed wordt verwerkt tot transfusieproducten, teruggebracht van vier naar twee. Het aantal uitgiftecentra van waaruit producten worden uitgeleverd en eventueel bewerkt, is teruggebracht van elf naar zeven. Verder zijn alle administratieve en managementfuncties geconcentreerd in Amsterdam. Dit alles heeft geleid tot een forse doelmatigheidsverbetering binnen de Bloedbank. De formatie is ten opzichte van 2012 met 25% teruggebracht. Gecombineerd met een afzetvermindering van 15% betekent dit een doelmatigheidswinst van 12%. Daarbij zijn de totale kosten – personeel en materieel – met € 29 miljoen verlaagd. Deze kostenreductie heeft ertoe geleid dat de begroting van de Bloedbank voor 2015 weer sluitend is zonder dat hiervoor de tarieven zijn verhoogd. Sanquin is er trots op dat gedurende deze ingrijpende operatie de continuïteit van de bloedvoorziening steeds gewaarborgd is gebleven. Wij zijn al onze medewerkers, en in het bijzonder de medewerkers waarvan wij afscheid hebben moeten nemen, uitzonderlijk erkentelijk voor hun niet aflatende inzet voor de bloedvoorziening in Nederland in de afgelopen periode.

SQ_InBB-krant_info.500

Klik hier voor een grotere versie van het plaatje

Versterking dienstverlening ziekenhuizen

Met de nieuwe inrichting van de Bloedbank is een beter evenwicht bereikt tussen doelmatigheid, risicomanagement en kwaliteit. Ter verbetering van de doelmatigheid zijn alle functies die zich hiervoor lenen gecentraliseerd. Vanuit risico-oogpunt is gekozen voor twee bewerkingslocaties, één in Amsterdam en één in Nijmegen. Hierdoor kan de continuïteit van de bloedvoorziening ook in het geval van een grote regionale calamiteit worden gegarandeerd. Belangrijke kwaliteitsparameter voor onze producten is de leveringssnelheid. Om hieraan tegemoet te kunnen blijven komen, is overgegaan naar zeven uitgiftecentra. Voor verdere verbetering van de dienstverlening zijn de aanvullende bewerkingsactiviteiten, zoals bestraling, splitsen en het samenstellen van een wisseltransfusie, overgeheveld van de bewerkingssites naar de uitgiftecentra. Door middel van invoering van HWBO bij veel de ziekenhuizen is de bestelprocedure vereenvoudigd en geautomatiseerd. Organisatie van de unit Transfusiegeneeskunde (UTG) langs inhoudelijke portefeuilles versterkt de consultatieve functie van de Bloedbank. Ook de dienstverlening rond de bijzondere producten en de medische ondersteuning bij cellulaire en therapeutische afnames wordt door landelijke aansturing verder verbeterd.

De komende jaren gaat Sanquin door met het verbeteren van de dienstverlening aan de ziekenhuizen. Ontzorgen is wat ons betreft hierbij het centrale thema. De uitrol van HWBO naar alle ziekenhuizen wordt in het begin van 2015 afgerond. Recent zijn wij gestart met een pilot met een toolbox voor optimaal voorraadbeheer van onze bloedproducten in de ziekenhuizen. Na evaluatie hiervan aan het einde van het eerste kwartaal van 2015 wordt in overleg met de Landelijke Gebruikersraad en de werkgroep Techniek & Logistiek over de verdere toepassing hiervan besloten. Ook wordt gewerkt aan verbetering van het bestelproces door ontwikkeling van een automatisch bestelsysteem en van het leveringsproces door de invoering van EDI (electronic data interchange). De inhoudelijke dienstverlening wordt via de landelijke portefeuillehouders en (landelijke) voor- en achterwachten van de unit Transfusiegeneeskunde verder versterkt. Uiteraard ontvangen wij graag via uw Sanquin-relatiebeheerder uw feedback of suggesties over onze dienstverlening, zodat wij samen aan de versterking hiervan kunnen werken. Met de veranderingen die onder Bloedbank 2015 zijn doorgevoerd, hebben wij hiervoor een goed fundament gelegd.

Laatst bewerkt op: 19 december 2014