Over privacy bij Sanquin

Een zaak van iedereen

Sanquin beschikt over de persoonsgegevens van donors en patiënten voor wie ons laboratorium bloedonderzoek verricht. Sommige gegevens zijn vertrouwelijk of liggen gevoelig. Maar allemaal zijn ze persoonlijk.

De afnamelocaties in Nederland zijn onderdeel van Sanquin. Sanquin heeft regels vastgelegd die alle locaties volgen bij de verwerking van persoonsgegevens. In deze brochure leggen we de belangrijkste regels uit. Waaraan moet Sanquin zich houden en waarop mag jij, als donor of patiënt, rekenen?

Welke persoonsgegevens mag Sanquin verzamelen?

Sanquin beschikt over persoonsgegevens van een groot aantal mensen. Van donors, maar ook van patiënten bij wie het Sanquinlaboratorium bloedonderzoek verricht. Sommige gegevens zijn vertrouwelijk of gevoelig. In ieder geval zijn ze allemaal persoonlijk. Van donors zijn dat bijvoorbeeld:
• Naam en adres, om de donor te kunnen oproepen;
• Gegevens over de gezondheid, om te kunnen beoordelen of een donor wel of niet bloed mag geven;
• Uitslagen van laboratoriumtests, om te bepalen of het bloed wel of niet gebruikt mag worden voor transfusie. donorarts

Van patiënten verzamelen we bijvoorbeeld:
• Naam en geboortedatum, voor identificatie;
• Gegevens over de gezondheid, om de onderzoeksresultaten goed te kunnen interpreteren;
• Uitslagen van laboratoriumtests, zodat wij de behandelend arts het juiste advies kunnen geven.

Hoe lang bewaart Sanquin persoonsgegevens?

De algemene regel is dat Sanquin persoonsgegevens bewaart zolang ze relevant zijn. Zijn ze niet meer relevant, dan vernietigen we ze. Op sommige gegevens rust een wettelijk vastgestelde bewaartermijn. In de wet is vastgelegd dat donorgegevens vijftien jaar moeten worden bewaard en in sommige gevallen zelfs dertig jaar.

Wie heeft inzage in je persoonsgegevens?

Een medewerker van Sanquin heeft alleen inzage in de gegevens die hij voor de uitoefening van zijn functie nodig heeft. Niet alle medewerkers van Sanquin kunnen dus alle persoonsgegevens inzien.

Er zijn instanties die het functioneren van Sanquin controleren en toetsen, bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook medewerkers van deze instanties kunnen inzicht hebben in de gegevens.

Iedereen die je gegevens mag inzien uit hoofde van zijn functie, heeft een geheimhoudingsplicht. Dat geldt dus voor medewerkers van Sanquin, maar ook voor medewerkers van controlerende instanties. Informatie die zij tijdens de uitvoering van hun taken over jou te weten komen, moeten zij vertrouwelijk behandelen.

Sanquin heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden je persoonlijke gegevens kunnen inzien. Gegevens op papier bewaren we in afgesloten ruimtes; elektronische gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden.

Wordt informatie ook aan derden verstrekt?

Wij verstrekken alleen informatie aan derden wanneer dat verenigbaar is met de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verzameld. Soms is dat niet het geval, maar vinden wij het toch wenselijk dat de informatie wel verstrekt wordt. In zo’n geval gelden de volgende regels:
• Zijn de gegevens tot jou herleidbaar, dan vraagt Sanquin vooraf je schriftelijke toestemming. We geven dan aan om welke gegevens het gaat, met welk doel en aan wie de gegevens verstrekt worden.
• Zijn de gegevens niet meer tot jou herleidbaar, dan hoeft Sanquin geen toestemming aan je te vragen. Dergelijke ‘geanonimiseerde gegevens’ worden bijvoorbeeld gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

Heb je inzage in je eigen persoonsgegevens?

Ja. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Sanquin van jou heeft, dan kun je een verzoek tot inzage indienen. Uiteraard krijg je alleen inzage in jouw eigen gegevens en niet in gegevens van anderen. Ook krijg je geen inzage in gegevens van het ziekenhuis, de patiënt aan wie je bloed is gegeven of de donor van wie je bloed hebt gekregen. Sanquin zorgt ervoor dat je binnen vier weken na je verzoek je gegevens kunt inzien.  formulier invullen

Als je dat wilt, kun je een afschrift van je gegevens krijgen. Het inzien van je medische gegevens kan leiden tot onjuiste interpretatie of tot grote ongerustheid. Zijn we van mening dat deze risico’s aanwezig zijn, dan kan Sanquin voorstellen dat je je gegevens inziet in aanwezigheid van een arts.

Wil je je eigen gegevens inzien, dan gelden er twee regels:
• Je maakt vooraf een afspraak met Sanquin (als je schriftelijk of mondeling om inzage vraagt).
• Je moet je legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Wil je persoonsgegevens laten corrigeren of vernietigen?

Ben je van mening dat je gegevens onjuist zijn of ten onrechte worden verwerkt, dan kun je een verzoek indienen om je gegevens aan te passen. Je kunt ons ook vragen je persoonsgegevens te laten vernietigen. Dit moet je schriftelijk doen en met opgaaf van reden.

Sanquin mag je verzoek om vernietiging alleen weigeren om één of meer van de volgende redenen:
• Als aannemelijk is dat bewaring van groot belang is voor een ander;
• Als vernietiging in strijd is met een wettelijk voorschrift;
• Als een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

Gaan we in op je verzoek, dan vernietigt Sanquin de gegevens of bewerkt ze zodat ze niet meer tot jou zijn te herleiden. Sanquin informeert je hierover schriftelijk.

Wil je een klacht indienen?

Vind je dat Sanquin bovenstaande regels niet naleeft? Of wil je om een andere reden een klacht indienen? Laat het ons weten via het contactformulier voor donors.

Wat als de wet anders voorschrijft?

De regels die Sanquin heeft vastgesteld, gelden voor alle afnamelocaties. Je kunt je dus altijd beroepen op deze regels. Maar er is één beperking: iedereen moet zich aan de wet houden, ook Sanquin. De uitvoering van onze regels kan strijdig zijn met een wettelijk voorschrift. In zo’n geval gaat de wet boven de regels van Sanquin.

Laatst bewerkt op: 16 oktober 2015