Algemene voorwaarden

Op alle door Sanquin aangeboden opleidingen zijn de volgende definities en algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1. Definities

 1. Sanquin:
  Stichting Sanquin Bloedvoorziening gevestigd te Amsterdam.
 2. Opleiding(en):
  Een door Sanquin verzorgde opleiding, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam ‘in company’ of ‘open’. Onder een ‘in company opleiding’ wordt verstaan een opleiding die geheel in opdracht voor een opdrachtgever en in besloten kring voor door opdrachtgever aan te wijzen (groep van) deelnemers wordt verzorgd. Onder een ‘open opleiding’ wordt verstaan een opleiding die voor iedere geïnteresseerde, mits voldoend aan toelatingscriteria, openstaat.
 3. Deelnemer(s):
  de personen die zichzelf opgeven of door een derde zijn opgegeven voor deelname aan een door Sanquin verzorgde opleiding.
 4. Aanmelding:
  de inschrijving van een deelnemer voor een opleiding waarbij een overeenkomst met Sanquin wordt aangegaan.
 5. Onderwijsmateriaal:
  opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, examenmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van de opleiding wordt gebruikt.
 6. Opdrachtgever:
  elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die aan Sanquin een opdracht verstrekt. Hieronder vallen ook personen die zichzelf hebben opgegeven of derden die personen hebben opgegeven voor deelname aan een door Sanquin verzorgde opleiding.
 7. Opdracht:
  de opdracht van een opdrachtgever aan Sanquin om een opleiding te verzorgen, al dan niet ten behoeve van werknemers van het betreffende bedrijf of de betreffende instelling.
 8. Overeenkomst:
  een overeenkomst tussen Sanquin en een opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van een opleiding door Sanquin.
 9. Overeenkomst op afstand:
  een overeenkomst, die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie (e-mail), in de zin van artikel 7:46a BW.

2.  Toepasselijkheid

 1. Op alle door Sanquin aangeboden opleidingen zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Sanquin wijst de toepassing van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Indien opdrachtgever zorgt voor de inschrijving van een deelnemer anders dan de opdrachtgever zelf, zoals inschrijving van een werknemer, dan verplicht opdrachtgever zich jegens Sanquin deze algemene voorwaarden aan de deelnemer bekend te maken en op te leggen.
 4. In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden in redelijkheid niet voorzien, zal Sanquin een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Sanquin met opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Overeenkomst

 1. De opdrachtgever verstrekt de opdracht aan Sanquin door middel van de inschrijving voor een opleiding. Inschrijving voor een opleiding geschiedt door het inzenden per e-mail of post van een door Sanquin verstrekt inschrijfformulier.
 2. Inschrijvingen worden schriftelijk bevestigd. De overeenkomst is daarmee tot stand gekomen.
 3. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van aanmeldingen.
 4. Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van kennis- of vaardigheidsniveau.
 5. Sanquin behoudt zich het recht voor om aanmeldingen zonder opgave van reden(en) te weigeren.
 6. Voor in-company opleidingen geldt dat na de datum van verzending van de opleidingsspecificatie door Sanquin aan de opdrachtgever, de opdrachtgever gedurende vijf werkdagen gerechtigd is kosteloos wijzigingen in het opleidingsprogramma voor te stellen. Voor wijzigingen voorgesteld na deze periode kan Sanquin per wijziging 30 euro administratiekosten in rekening brengen.

4. Tarieven en betaling

 1. Alle door Sanquin opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De tarieven zoals vermeld bij de opleidingen op de website van Sanquin gelden voor uitvoeringen tot en met december van het lopende kalenderjaar.
 3. Facturen worden verzonden naar het door opdrachtgever opgegeven factuuradres.
 4. Factuurbedragen omvatten de kosten van het (opleidings)programma, inclusief onderwijsmateriaal, intakegesprek en verblijf (accommodatie, maaltijden, consumpties en andere voorzieningen), indien en voor zover van toepassing.
 5. Betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum verricht te zijn.
 6. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt Sanquin hem dit schriftelijk mee en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling. Bij overschrijding van de in de vorige zin bedoelde nieuwe betalingstermijn is de wederpartij in verzuim, in gebrekestelling is daartoe niet vereist. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden, is de wederpartij de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf factuurdatum. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door Sanquin te maken, komen steeds voor rekening van wederpartij.
 7. Als van Sanquin meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst kan Sanquin voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

5. Annulering door opdrachtgever

 1. Gedurende 7 werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden. Geen recht op ontbinding bestaat als de opleiding is aangevangen voordat de termijn van 7 werkdagen is verstreken. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van onderwijsmateriaal gaat de termijn van 7 werkdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het onderwijsmateriaal. Opdrachtgever dient het onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Sanquin terug te zenden. Kosten voor het terugzenden komen voor rekening van de opdrachtgever. Het terugzenden is voor risico van de opdrachtgever.
 2. Het door een deelnemer niet deelnemen aan een opleiding op de datum waarop hij geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).
 3. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel of de verzenddatum van de e-mail. De geplande startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.
  Bij annulering tot vier weken voor aanvang zijn geen kosten verschuldigd. 
  Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is 25% van de kosten verschuldigd. 
  Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is 50% van de kosten verschuldigd. 
  Bij annulering binnen een week voor aanvang zijn de volledige kosten verschuldigd.
 4. Tussentijdse beëindiging door deelnemer leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de verschuldigde vergoeding behoudens de situatie waarbij tussentijdse beëindiging het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Sanquin daarvan een bewijs kan verlangen.
 5. Met inachtneming van het onder 3.4 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Dit dient van te voren schriftelijk te zijn meegedeeld. In dat geval is deelnemer geen annuleringskosten verschuldigd.
 6. Bij annulering van de door Sanquin op verzoek van opdrachtgever ontwikkelde opleidingen/conferenties/cursussen (al dan niet ‘in-company’) worden bij annulering tot 4 weken voor aanvang de daadwerkelijk door Sanquin gemaakte (door Sanquin te specificeren) kosten in rekening gebracht.
  Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang is de overeengekomen prijs verschuldigd.

6. Annulering en wijziging door Sanquin

 1. Sanquin heeft het recht zonder opgave van reden een opleiding te annuleren in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Sanquin betaalde deelnamegeld. Sanquin is niet gehouden eventuele schade of kosten van de opdrachtgever in verband hiermee te vergoeden. In geval van annulering ontvangen deelnemers hierover zo spoedig mogelijk bericht.
 2. Sanquin is met inachtneming van een redelijke termijn gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een opleiding te wijzigen. Indien de deelnemer de opleiding onder de gewijzigde voorwaarden niet kan bijwonen zal Sanquin overgaan tot terugbetaling van het deelnamegeld. Sanquin is niet gehouden eventuele schade of kosten van de opdrachtgever in verband hiermee te vergoeden.
 3. Wanneer een geplande docent is verhinderd heeft Sanquin het recht een vervangende docent in te schakelen. Indien dit niet mogelijk is wordt de bijeenkomst uitgesteld of geannuleerd. Bij annulering en verhindering van de deelnemer op de gewijzigde datum worden reeds betaalde gelden aan opdrachtgever (naar rato) geretourneerd. Sanquin is niet gehouden eventuele schade of kosten van de opdrachtgever in verband met de annulering of wijziging te vergoeden.
 4. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Sanquin zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de website van Sanquin en andere informatiedragers kunnen geen rechten worden ontleend.

7. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrecht, die betrekking hebben op het door Sanquin verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in handel zijnde boeken) liggen bij Sanquin. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming.


8. Aansprakelijkheid

Sanquin is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Sanquin toe te rekenen tekortkoming is Sanquin alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sanquin. Als Sanquin gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.


9. Persoonsregistratie

Door het aangaan van een overeenkomst met Sanquin wordt aan Sanquin toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Sanquin uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter in Nederland. Sanquin Bloedvoorziening
P&O Concernstaf
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
06- 12 14 38 88
E opleidingen@sanquin.nl

 


Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015